หลักสูตรฝึกอบรม การรณรงค์ค่านิยมหลัก (Core Value) ให้เป็นวัฒนธรรม - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill) / หลักสูตรฝึกอบรม การรณรงค์ค่านิยมหลัก (Core Value) ให้เป็นวัฒนธรรม

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการใช้ค่านิยมหลัก (Core Value)ให้บุคลากรมีแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน กลายเป็นพฤติกรรมและภาพลักษณ์ขององค์กรที่ทุกคนปฏิบัติเหมือนกัน สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้องค์กร เสมือนหนึ่งเป็นเส้นทางขององค์กรที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่ง

การรณรงค์ค่านิยมหลัก (Core Value) ผ่านกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องเหมาะสม โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรเลือกใช้ค่านิยมส่วนตัว (Personal Value) เชื่อมโยงกับค่านิยมของทีม (Team Value) ที่ตัวเองปฏิบัติงานอยู่ และสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Core Value) ก็จะได้ค่านิยมที่พนักงานปฏิบัติงานแล้วเกิดความสุข มีความผูกพันกับองค์กร (Engagement) ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ บรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งใจ

การสร้างกิจกรรมเพื่อปลุกฝังค่านิยมหลักให้กับบุคลากร เป็นแนวทางปฏิบัติที่หล่อหลอมค่านิยมในเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้เกิดการตระหนักรู้ (Awareness) จดจำได้ ระลึกถึงอยู่เสมอ และสร้างพฤติกรรมใหม่ของตัวอง จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด ดังนั้นการรณรงค์จึงต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพราะค่านิยมของบุคคลมีหลายตัว การเลือกใช้ให้เหมาะสมจึงจะต้องใช้ในระหว่างปฏิบัติงานตามเหตุการณ์ต่างๆในการทำงานปกติ
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการนำค่านิยมองค์กรมาเชื่อมโยงกับค่านิยมของตัวเอง แล้วประยุกต์ใช้กับการทำงานปกติ จนกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการรณรงค์ค่านิยมหลักผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์กร ให้บุคลากรเกิดการตระหนักรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ออกแบบโปรแกรมรณรงค์ด้วยตัวเอง และทดลองปฏิบัติ จนเกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถผลักดันค่านิยมหลักให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบุคลากรมีความยินดีและปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับค่านิยม (Value) ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมองค์กร”
      อบรม สัมมนา ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
      อบรม สัมมนา องค์กรที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญเรื่อง……
      อบรม สัมมนา ค่านิยมส่วนตัวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การค้นหาตัวตนของฉัน (Who am I ?)


หลักการสำคัญของการสร้างค่านิยมหลักให้กับบุคลากร
      อบรม สัมมนา ค่านิยมหลัก (Core Value) คืออะไร?
      อบรม สัมมนา การสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ให้กับทีมงาน
      อบรม สัมมนา ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมส่วนตนและองค์กร
      อบรม สัมมนา การสร้างค่านิยมให้กับทีมงานของคุณ
      อบรม สัมมนา Workshop : การออกแบบแนวทางการรณรงค์ค่านิยมหลักให้กับทีม


การสร้างกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักให้กับทีมงาน
      อบรม สัมมนา สรุปประเด็นสำคัญจากหนังสือ (Book Briefing)
      อบรม สัมมนา เรื่องเล่าน่าสนใจ (Story Telling)
      อบรม สัมมนา การใช้รูปภาพสร้างแนวคิด (Picture & VDO)
      อบรม สัมมนา การนำเสนอและแสดงความคิดเห็น (Show & Share)
      อบรม สัมมนา การใช้กิจกรรมสนุกสนาน (Game)
      อบรม สัมมนา Role Playing : กิจกรรมผลักดันค่านิยมหลักของตัวเอง


เทคนิคการสร้างแนวความคิดในการปฏิบัติตัวตามค่านิยม
      อบรม สัมมนา การสร้างภาพลักษณ์ตัวเอง (Ambassador)
      อบรม สัมมนา การระดมสมอง (Brainstorming)
      อบรม สัมมนา การประชุมกลุ่มย่อย (Meeting)
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามกระตุ้นแง่คิด (Questioning)
      อบรม สัมมนา การประกวดแข่งขันให้ความหมาย (Contest)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับค่านิยม


การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง