หลักสูตรฝึกอบรม การรักษามาตรฐานการให้บริการ - หลักสูตร 1 วัน
(A Standard of Service)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การรักษามาตรฐานการให้บริการ (A Standard of Service)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เป็นที่ทราบกันดีว่างานบริการคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีก ดังนี้การรักษามาตรฐานของการให้บริการจึงเป็นสิ่งที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน จำเป็นต้องใส่ใจและถือเป็นหน้าที่หลักในการที่จะต้องหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานในการบริการลูกค้าสืบต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานด้านบริการได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน
2. เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นนักบริการที่ดีและสามารถฝึกฝน พัฒนาตนเองด้านการบริการจนบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และมีความก้าวหน้าในส่งมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้ผลกำไร สูงสุดจากการประกอบธุรกิจ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
มาตรฐานกับความเป็นมืออาชีพ
คุณค่าและความสำคัญของมาตรฐานการให้บริการ
งานบริการพื้นฐานอยู่ที่ใจใช่หรือไม่?
ลำดับและขั้นตอนการสร้างและรักษามาตรฐานการให้บริการ
อุปสรรคการรักษามาตรฐานการให้บริการ
เทคนิคการ Smile, Wai ,Greet
เทคนิคการรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง


แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)
การบรรยาย-สาธิต
ระดมสมอง
เกมประกอบหลักสูตร
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมติ

วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม