หลักสูตรฝึกอบรม การรู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น - หลักสูตร 1 วัน
(GET ME GIVE YOU)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การรู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น (GET ME GIVE YOU)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   บทบาทหนึ่งที่พนักงานทุกคนควรมีนั่นก็คือ การมีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จมาจากการปฎิบัติงานที่มีพลังมีชีวิตชีวา ตั้งใจ ขยันขันแข็ง เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น แต่ถ้าว่าในความเป็นจริงทุกองค์กรยังมีพนักงานบางส่วนที่ปฎิบัติงาน อย่างไม่ตั้งใจสร้างผลงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือต่ำกว่ามาตราฐานการทำงาน
   บางครั้งช่วงเวลาทำงานยังอาจแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เฉื่อยชา ไม่สนใจว่าผลงานจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างใด ไม่เคารพกติกาการอยู่ร่วมกัน อีกสารพัดปัญหาที่ทำให้พนักงานในองค์กรหมดไฟในการทำงาน ด้วยเหตุที่พฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจ และสิ่งกระตุ้นจากจิตสำนึกของตัวพนักงานนั้นเองและจากแรงจูงใจภายนอก
   องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีผลมาจากความสุขของคนภายในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยแรกที่องค์กรควรต้องคำนึงถึง เพราะฉะนั้น การที่เราเข้าใจความต้องการพื้นฐานของผู้อื่น จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การทำงานกับคนอื่นราบรื่นและมีความสุข แต่ก่อนที่จะเข้าใจผู้อื่นได้นั้นเราจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องเข้าใจตัวเองในทุกๆ มิติของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง งาน ครอบครัว และอื่นๆอีกมากมาย ที่เราต้องทำความเข้าใจอย่างแท้จริง และเมื่อคนในองค์กรเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงแล้ว การเข้าใจคนอื่นก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งจะสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำ เกิดความภูมิใจ เห็นคุณค่าของงาน
   การมองเห็นคุณค่าของงานและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนรู้จัก เข้าใจคนรอบข้าง ทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้เกิดการกระตุ้น เสริมพลังการทำงาน และสร้างแรงจูงใจ ในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลงานที่ดี เกิดความคิดสร้างสรรค์ ลดความขัดแย้งในการทำงาน เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่ดี สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และการพัฒนาที่ยั่งยืน
   การรู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น (GET ME GIVE YOU) จึงเป็นแนวทางที่สำคัญยิ่งที่ผู้บริหารควรตระหนักถึงเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและมีความสุขในการทำงาน ท้ายที่สุดก็จะส่งผลดีแก่ตัวผู้บริหารและองค์กรเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติ และพื้นฐานของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งได้มุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก โดยรู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการ การรู้จักเข้าใจกับตัวเองและผู้อื่นด้วย แบบทดสอบ สัตว์สี่ทิศ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และได้ปรับบุคลิกภาพเพื่อให้เข้ากับคนอื่น
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีลดความตรึงเครียด ในการอยู่ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างมีความสุขโดยการแสวงหาจุดร่วม และสงวนจุดต่างของการอยู่ร่วมกันในการทำงาน
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ที่แท้จริงของตัวเองแล้ว จะสามารถนำพาตนเองและคนองค์กรที่มีความหลากหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 รู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจคนอื่น (GET ME GIVE YOU)
 ความแตกต่างของ เจเนอเรชั่น ต่างๆ
 เราเป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คน ที่เราใกล้ชิดมากที่สุด 
 Work Shop (เปลี่ยนเสียงนาฬิกาปลุก) เปลี่ยนวิธีใหม่ๆ กับเรื่องที่ทำซ้ำๆ กันอยู่ทุกวัน 
 Work Shop ฝึกสมาธิ 
 การพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 Work Shop รู้ใจเพื่อน YES or NO 
 Clip VDO การเข้าใจตัวเอง 
 Work Shop ฟ้าร้อง/ฟ้าแลบ 
Work Shop หาเนื้อคู่ 
เรียนรู้การทำงานของสมอง 
คิดด้วยสมองแต่ทำมันด้วยใจ 
การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Work Shop) การใบ้คำ ใบ้ภาพ 
 ความหมายที่แท้จริงของชีวิต 
 WHO ARE YOU (Work Shop) 
 แบบทดสอบสัตว์สี่ทิศ 
 Dialogue (พูดคุยกันแบบสบายๆในกิจกรรมที่ผ่านมา) 
 คนเราแตกต่างกันอย่างไร? และเราจะได้ประโยชน์ในการรู้ถึงความแตกต่างนั้นได้อย่างไร? 

KEY BENEFITS :
เจาะลึกความแตกต่างของคน จาก สัตว์สี่ทิศ Model
อ่านขาด! บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน
เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น
รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา
ปรับพฤติกรรมของตัวเองและทีมงานให้ออกมาในเชิงสร้างสรรค์

KEY CONTENTS :
ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)
วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง (Self-Assessment)
อธิบายรูปแบบที่แตกต่างของบุคคลใน 4 มิติ (สัตว์สี่ทิศ Model)
Workshop: เพื่อเรียนรู้จุดแข็ง ข้อจำกัด ของแต่ละคุณลักษณะบุคคล
เทคนิคการอ่านคน
Workshop : เพื่อเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์คุณลักษณะบุคคล และ เรียนรู้ความแตกต่างของบุคคล
Workshop : เพื่อเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันในกลุ่มบุคคลที่มีคุณลักษณะต่างกัน
METHODOLOGY :
Workshop
Case Study
Role Play
Participation

แนวทางในการฝึกอบรม
ทำแบบทดสอบเรื่องสัตว์สี่ทิศเพื่อแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเพื่อให้เห็นการสะท้อนตัวตนของแต่ละกลุ่ม (ซึ่งจากการแบ่งกลุ่มจะได้คนลักษณะเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน) ว่ามีแนวคิดในการทำกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป วิทยากรก็จะสรุปได้ว่าความแตกต่างมีไว้เพื่อพัฒนาองค์กร เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในเรื่องความแตกต่างแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการต่างๆ ทั้งวันจะผสมผสานเทคนิคการบรรยายแบบ Train, Lecture+Workshop, Talk show ,Motivate

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม