หลักสูตรฝึกอบรม การลดการสูญเสียและสูญเปล่าในกระบวนการธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน

(Business Cost Reduction with Waste and Loss Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การลดการสูญเสียและสูญเปล่าในกระบวนการธุรกิจ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ความอยู่รอดและการขยายตัวเติบโตของกิจการธุรกิจเป็นเป้าหมายหลักที่ทุก องค์การให้ความสำคัญสูงสุดในปัจจุบัน จากผลของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้สร้างความตระหนักให้กับ ผู้นำและผู้บริหารขององค์การบาง แห่งที่เปี่ยมวิสัยทัศน์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและความ สามารถในการดำเนินธุรกิจขององค์การ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าและมี ประสิทธิภาพด้านต้นทุนไปพร้อมๆกัน เพื่อให้องค์การมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในทางกลับกัน องค์การที่ผู้บริหารไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับ ธุรกิจว่าจะส่งผลต่อองค์การอย่างรุนแรง และรวดเร็วและละเลยการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน จะไม่สามารถดำรงองค์การให้อยู่รอดและต้องเลิกกิจการไปในท้ายที่สุด ดังประจักษ์หลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วทั่วโลกในภาคธุรกิจต่างๆทั้ง อุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการ

วัตถุประสงค์
1. พนักงาน “มองเห็นความสูญเปล่า” “สามารถวินิจฉัยระบุความสูญเปล่าในการปฏิบัติงาน” และ “ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า ที่มีต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์การ”
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือการลด ต้นทุนด้วยการปรับปรุงกระบวนการแบบลีน (Lean) และการนำ 7 QC Tools ที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อ “ตรวจจับความสูญเปล่า” “ลดความสูญเปล่าอย่างเป็นรูปธรรม” “ลดต้นทุนความสูญเปล่า”ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์กระบวนการ วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการดำเนินงานและใช้เทคนิคการปรับปรุงลดต้นทุนความ สูญเปล่าและความสูญเสียในกระบวนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. โครงสร้างต้นทุน การวิเคราะห์งบการเงินและต้นทุนของธุรกิจ 
2. เทคนิคการการวางกลยุทธ์เพื่อการลดต้นทุน 
3. การลดต้นทุนตามแนวคิดแบบ Lean 
4. มุมมองเกี่ยวกับงาน แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ความสูญเสียและความสูญเปล่า 
          งานที่มีคุณค่าและงานที่ไม่มีคุณค่า (Value and Non-Value Works) 
          ความสูญเปล่าในงานผลิต(7 Wastes) 
          ความสูญเปล่าในงานสนับสนุนและงานสำนักงาน (Office Wastes) 
          ความสูญเสียและต้นทุน (Losses and Cost) 
5. ความสูญเปล่าเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Waste of Overproduction) 
6. ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waste of Waiting) 
7. ความสูญเปล่าจากการขนย้าย (Waste of Transportation) 
8. ความสูญเปล่าจากกระบวนการที่ไร้ประสิทธิผล (Waste of Processing Itself) 
9. ความสูญเปล่าจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Waste of Stocks) 
10. ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว (Waste of Motion) 
11. ความสูญเปล่าจากการผลิตของเสีย (Waste of Defective Products)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดการ
 หัวหน้าส่วนงาน
 หัวหน้าแผนก
 พนักงานระดับบังคับบัญชา
 บุคคลทั่วไปที่สนใจ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ลดการสูญเสียลดการสูญเปล่าManagement

แสดงความคิดเห็น