หลักสูตรฝึกอบรม การลดของเสียเป็นศูนย์และการเพิ่มผลผลิตด้วย 5 ส - หลักสูตร 1 วัน
(Zero defect and Productivity Improvement by 5S)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การลดของเสียเป็นศูนย์และการเพิ่มผลผลิตด้วย 5 ส (Zero defect and Productivity Improvement by 5S)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  การการบริหารด้านคุณภาพที่สำคัญสิ่งหนึ่งคือ การลดของเสียให้น้อยที่สุด ถ้าองค์กรสามรถลดของเสียลงได้ พร้อมทั้งการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น โดยมีการใช้วัตถุดิบและกำลังคนในการผลิตเท่าเดิม จะทำให้เกิดกำไรและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อได้เพิ่มกิจกรรม 5 ส ในสถานที่ทำงานก็จะทำให้สร้างพื้นฐานและจิตสำนึกที่ดีในการทำงานมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินกิจกรรมลดของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม 5 ส
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงานและมีความสามารถในการวางแผนปรับปรุงการผลิตเพื่อมุ่งสู่การผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม 5 ส

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา
แนวคิดและขั้นตอนในการทำให้ของเสียเป็นศูนย์
อบรม สัมมนา การหาสาเหตุของการเกิดของเสีย โดยใช้ QC Tools
   - วงจรเดมมิ่ง ( Deming Circle) หรือ PDCA
   - แผนภูมิพาเรโต ( Pareto diagram )
   - ผังก้างปลา ( fish –bone diagram )
   - การวิเคราะห์ Why Why Analysis
อบรม สัมมนา แนวทางการแก้ไขปัญหา
อบรม สัมมนา แนวทางการป้องกัน
อบรม สัมมนา ที่มา แนวคิดและความสำคัญในการทำ 5ส นิยาม 5ส
อบรม สัมมนา ขั้นตอนการทำ 5ส
อบรม สัมมนา ประโยชน์ที่จะได้รับจาก 5ส
อบรม สัมมนา สรุปหัวใจของ 5ส
อบรม สัมมนา 10 ขั้นตอนในการดำเนินงาน 5ส
อบรม สัมมนา ตัวอย่างการทำโครงการ 5ส ตัวอย่าง Workshop / กรณีศึกษา


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
อบรม สัมมนา การบรรยาย 50 %
อบรม สัมมนา เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 30%
อบรม สัมมนา การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม