หลักสูตรฝึกอบรม การลดของเสียเป็นศูนย์และการเพิ่มผลผลิตด้วย 5 ส - หลักสูตร 1 วัน
(Zero defect & Productivity Improvement by 5S)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Hardskill / หลักสูตรฝึกอบรม การลดของเสียเป็นศูนย์และการเพิ่มผลผลิตด้วย 5 ส (Zero defect & Productivity Improvement by 5S)

หลักสูตรสถาบันหมวด Hardskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การการบริหารด้านคุณภาพที่สำคัญสิ่งหนึ่งคือ การลดของเสียให้น้อยที่สุด ถ้าองค์กรสามรถลดของเสียลงได้ พร้อมทั้งการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น โดยมีการใช้วัตถุดิบและกำลังคนในการผลิตเท่าเดิม จะทำให้เกิดกำไรและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อได้เพิ่มกิจกรรม 5 ส ในสถานที่ทำงานก็จะทำให้สร้างพื้นฐานและจิตสำนึกที่ดีในการทำงานมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินกิจกรรมลดของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม 5 ส
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงานและมีความสามารถในการวางแผนปรับปรุงการผลิตเพื่อมุ่งสู่การผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม 5 ส

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แนวคิดและขั้นตอนในการทำให้ของเสียเป็นศูนย์
การหาสาเหตุของการเกิดของเสีย โดยใช้ QC Tools
    • วงจรเดมมิ่ง (Deming Circle) หรือ PDCA
    • แผนภูมิพาเรโต (Pareto diagram)
    • ผังก้างปลา (fish–bone diagram)
    • การวิเคราะห์ Why Why Analysis
 แนวทางการแก้ไขปัญหา
 แนวทางการป้องกัน
ที่มา แนวคิดและความสำคัญในการทำ 5ส นิยาม 5ส
ขั้นตอนการทำ 5ส
ประโยชน์ที่จะได้รับจาก 5ส
สรุปหัวใจของ 5ส
10 ขั้นตอนในการดำเนินงาน 5ส
ตัวอย่างการทำโครงการ 5ส ตัวอย่าง Workshop / กรณีศึกษา

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 การบรรยาย 50%
เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20%6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม