หลักสูตรฝึกอบรม การลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ 7 plus 1 Waste - หลักสูตร 1 วัน
(7+1 Wastes Principle for Cost Reduction)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ 7 plus 1 Waste (7+1 Wastes Principle for Cost Reduction)

อ.ลัดดาวัลย์ ชำนาญ

(ตำแหน่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
      ภาวะปัจจุบันองค์กรที่จะอยู่รอดได้หรือแข่งขันได้นั้น จะต้องแสวงหาวิธีทางในการปรับปรุงการผลิต บริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน ส่งมอบทันเวลา และมีความสามารถในการทำกำไร และดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืน การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุน เป็นแนวทางในการลดความสูญเสียทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจ สังเกต ค้นหา และพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานนั้น ๆ ให้ดีขึ้นจะทำให้องค์กรมีต้นทุนที่สูง หนึ่งในตัวแปรสำคัญที่จะช่วยควบคุมหรือลดต้นทุนอย่างได้ผลดีที่สุด
      คือ การควบคุมการสูญเสีย 7+1 ประการ (7+1 Waste) ด้วยการสร้างความเข้าใจและตระหนักหลักการกำจัดความสูญเสียถือ เป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคนร่วมกันสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกันเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจและตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงานหรือการผลิต
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการสูญเสียทั้ง 7+1 ประการ (7+1Waste) และวิธีการจัดการความสูญเสียทั้ง 7+1 นั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้
เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการควบคุมและจัดการความสูญเสียทั้ง 7+1 ประการเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Chapter 1 : เรียนรู้ทั่วไป
     - ต้นทุน Cost มาจากอะไรบ้าง
     - ต้นทุนความสูญเปล่า คือ อะไร
     - ต้นเหตุของความสูญเสีย (3MU)
     - แนวทางในการควบคุมและลดต้นทุนการผลิต
Chapter 2 : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ7+1 WASTE
     - ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Over Production)
     - ความสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation)
     - ความสูญเสียจากการรอคอย (Waiting Time
     - ความสูญเสียจากสินค้าคงคลัง (Inventory)
     - ความสูญเสียจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง (Defects)
     - ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion)
     - ความสูญเสียจากกระบวนการมากเกินไป (Over-processing)
     - ความสูญเสียจากการที่ใช้พนักงานไม่ตรงกับความชำนาญ
Chapter 3 : 7 เทคนิค เพิ่มผลผลิตและประยุกต์ใช้งานเชิงสร้างสรรค์กับทีมงาน
     - Visual Control
     - Idea Suggestion & Kaizen
     - FMEA
     - Pull System
     - Work Flow Analysis
     - QCC. Activity
     - KAIZEN

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
1) เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์
2) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA (Small Group Activity)
3) เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience
4) Work shop / Case Study

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร
ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม