หลักสูตรฝึกอบรม การลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าในกระบวนการธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน

(Business Cost Reduction with Waste and Loss Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าในกระบวนการธุรกิจ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน และสภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เราจะยังคงรักษา และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร (Profitability) ที่มีอยู่ไว้ได้อย่างไร ? เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องร่วมด้วยช่วยกันที่จะผลักดันไปให้สู่เป้าหมายผลกำไรที่ตั้งไว้ 
   หากพิจารณาสมการ กำไร = ยอดขาย – ต้นทุน เราสามารถเพิ่มผลกำไรได้ 2 แนวทางด้วยกัน คือ
   1. เพิ่มยอดขาย 
   2. ลดต้นทุน
   การเพิ่มยอดขาย เป็นภาวะที่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การลดต้นทุน เป็นปัจจัยภายในที่เราสามารถควบคุมได้โดยตรง เพียงแต่เราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความสูญเสีย และความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการธุรกิจ เพื่อที่จะได้ค้นหาวิธีการในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นให้หมดไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดในการบริหารความสามารถในการทำกำไร 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดในเรื่อง Waste กับ Loss ในกระบวนการธุรกิจ 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือในการปรับปรุงเพื่อลด Waste กับ Loss ในกระบวนการธุรกิจ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจตัวเองในความเข้าใจแนวคิดเรื่องความสูญเสีย และความสูญเปล่า 
ความหมายของคำว่า Waste กับ Loss 
ประเภทต่าง ๆ ของ Waste กับ Loss
หลุมพรางทางความคิดในเรื่องการลดความสูญเสีย และความสูญเปล่า 
เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) 
ทำความเข้าใจ Waste กับ Loss ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ 
การค้นหา Waste กับ Loss ที่เกิดขึ้นในกระบวนการอย่างเป็นระบบ 
      อบรม สัมมนา 8 Wastes
      อบรม สัมมนา Six Major Losses 
เทคนิคในการลดความสูญเสีย และความสูญเปล่า 
Workshop : ฝึกปฏิบัติในการค้นหาความสูญเสีย และความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ 
Workshop : ฝึกปฏิบัติในการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น

แนวทางการฝึกอบรม
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
 โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน และผู้จัดการขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดความสูญเปล่าหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น