หลักสูตรฝึกอบรม การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กรด้วยเทคนิค VSM - หลักสูตร 2 วัน
(Production Cost Reduction with VSM Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กรด้วยเทคนิค VSM (Production Cost Reduction with VSM Technique)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   - ในการทำให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ยืนหยัดอยู่รอดและเติบโตนั้นองค์กรมีทางเลือกในการดำเนินงานอยู่ 2 แนวทางคือ การเพิ่มยอดขายหรือรายได้ กับการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย การที่องค์กรจะมุ่งเน้นแนวทางเลือกใดนั้นก็ขึ้นกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามโดยความเข้าใจของผู้ประกอบการและนักบริหารทั่วไปก็จะเห็นว่าแนวทางทั้งสองนี้จะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามหรือสวนทางกันและต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ก็ขึ้นกับสถานการณ์ในขณะนั้นว่าเหมาะสมกับแนวทางใด เช่นในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวหรือถดถอย การเพิ่มยอดขายหรือรายได้ย่อมต้องใช้ความพยายามอย่างมากและโอกาสที่จะบรรลุผลสำเร็จก็อาจมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อให้องค์กรยังสามารถมีผลประกอบการที่มีกำไร แต่ในทางตรงข้ามในภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัวการเพิ่มยอดขายและรายได้ก็จะเป็นแนวทางเลือกที่สมเหตุผลกว่า องค์กรควรลงทุนเพิ่มเพื่อขยายการดำเนินงานหรือขอบเขตธุรกิจ ซึ่งก็จะส่งผลทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการลงทุนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

   - คำถามที่นักบริหารและผู้ประกอบการที่มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) มักจะตั้งคำถามว่าเราควรหรือจำเป็นต้องเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเท่านั้นในแต่ละสถานการณ์ทางเศรษฐกิจใช่หรือไม่ และจะทำทั้งสองแนวทางพร้อมกันไปได้หรือไม่ คำตอบคือ สามารถทำไปพร้อมกันได้อย่างแน่นอน แต่ต้องทำด้วยความเข้าใจและนำหลักการและแนวคิดที่ถูกต้องมาใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงปรารถนากับทั้งสองตัวแปรของสมการกำไร นั่นคือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลง ในขณะเดียวกันยอดขายและรายได้ก็เพิ่มขึ้นด้วย และถ้าถามต่อว่าองค์กรจำเป็นต้องทำให้ยอดขายหรือรายได้เพิ่มขึ้นในทุกสถานการณ์เศรษฐกิจหรือไม่ คำตอบคือถ้ารู้และบริหารความเสี่ยงได้ดีและสามารถทำได้ก็ควรทำแต่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จจะมีมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมขององค์กรด้วย จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบรรลุผลลัพธ์อย่างที่คาดหวังไว้เสมอไป แต่ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้ว คำตอบจะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือ องค์กรจะต้องทำและบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนอย่างเอาจริงเอาจังไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตาม และองค์กรสามารถคาดหวังถึงผลสำเร็จได้แน่นอนมากกว่าเพราะเป็นส่วนของปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมจัดการได้เกือบทั้งหมด

   - หัวใจสำคัญของการลดต้นทุนคือบุคลากรทุกคนขององค์กรจะต้องมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของค่าใช้จ่ายและต้นทุน (Cost Conscious Mindset) มีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนทางธุรกิจขององค์กร มีความสามารถในการมองเห็นจุดรั่วไหลของค่าใช้จ่ายและต้นทุนหรือความด้อยประสิทธิภาพในเชิงต้นทุนทั้งที่มองเห็นได้ชัดและที่ยากต่อการมองเห็นหรือแฝงเร้นอยู่ สามารถระบุพื้นที่เป้าหมายของการลดต้นทุนได้อย่างแม่นยำและได้ผลอย่างมีนัยสำคัญต่อตัวเลขกำไรสุทธิที่จะปรากฎอยู่ในงบกำไรขาดทุนของบริษัท รวมทั้งมีความรู้ทักษะความสามารถในการนำกลยุทธ์การลดต้นทุนไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผลเป็นรูปธรรมโดยการจัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงต้นทุนขององค์กรและมีแผนปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยมในการประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสูงในการปรับปรุงลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานหลักทางธุรกิจขององค์กรรวมทั้งกระบวนการสนับสนุนต่าง ๆ

  - ถ้าเป้าหมายของบริษัทคือ การลดต้นทุนอย่างได้ผลจริง และต้องการเห็นบริษัทมีเปอร์เซ็นต์อัตราการเติบโตของผลกำไรแบบเลขสองหลัก (Double digit growth) หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนานี้คือคำตอบ

จุดเด่นของหลักสูตร

   เป็นหลักสูตรสัมมนาที่ออกแบบขึ้นจากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำของวิทยากรให้กับองค์กรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการลดต้นทุนด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคลีนที่ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ที่รับคำปรึกษาแนะนำสามารถลดต้นทุนและเพิ่มกำไรได้เป็นมูลค่ารวมกันมากกว่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาสำคัญของแนวคิดลีนและเทคนิคการวิเคราะห์จัดทำสายธารคุณค่าหรือ VSM (Value Stream Map) ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการปรับปรุงกระบวนการแบบลีนในการออกแบบปรับปรุงกระบวนการธุรกิจขององค์กรเพื่อการลดต้นทุนเพิ่มผลิตภาพและกำไรให้กับองค์กรตามที่คาดหวังอย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
   1. ทำไมการลดต้นทุนให้ได้ผลและบริษัทได้กำไรเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงจึงต้องมองภาพรวมทั้งระบบ? เข้าใจโครงสร้างต้นทุนของธุรกิจจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร
   2. แนวคิดและทางเลือกต่าง ๆ ในการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ทางเลือกที่เป็นทางรอดที่ยั่งยืนเป็นอย่างไร? การลดต้นทุนอย่างไรที่จะนำมาซึ่งความเสี่ยงและทำอย่างไรให้คิดกลยุทธ์และมาตรการลดต้นทุนในแบบ “Do the Right Thing
         - ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลดต้นทุน กับดักและความผิดพลาดของการลดต้นทุนอย่างไม่เหมาะสมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
         - ข้อพึงระวังและการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาของการลดต้นทุน
   3. ลดต้นทุนอย่างไรให้ได้ประโยชน์ยกกำลังสองหรือมีผลพลอยได้ให้มียอดขายและรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
         - การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และการบริหารต้นทุนในมุมมองตามกรอบแนวคิดแบบ Value Based Management
   4. คุณลักษณะของกระบวนการที่ดีเป็นอย่างไรและแนวทางการประเมินตรวจสอบความสำเร็จของการบริหารจัดการกระบวนการ
   5. การสร้างความสำเร็จและความยั่งยืนให้กับองค์กรด้วยวิสาหกิจแบบลีน กระบวนการธุรกิจและโซ่อุปทานแบบลีน
         - ความสูญเปล่าและความสูญเสียในมุมมองแบบกระบวนการและในมุมมองแบบโซ่อุปทาน
         - งานที่เพิ่มคุณค่าและงานที่ไม่เพิ่มคุณค่า และวิธีการระบุความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและกิจกรรมการดำเนินงานที่ไม่ได้ยึดติดแค่ในกรอบแคบ ๆ แบบ 7 Wastes
         - การลดต้นทุนตามแนวคิดและหลักการ 5 ประการของลีน
   6. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

วันที่ 2: Effective Production Cost Reduction using VSM and Lean Techniques

   7. การบริหารสายธารคุณค่าและแผนผังสายธารคุณค่า (VSM)
         - เข้าใจโครงสร้างของแผนผังสายธารคุณค่า และสิ่งสำคัญต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องรู้สำหรับการเขียนแผนผังสายธารคุณค่าอย่างถูกต้อง
         - เทคนิคการสำรวจสายธารคุณค่าเพื่อเขียนแผนผังสายธารคุณค่าสถานะปัจจุบัน (Current State VSM) และการบ่งชี้ความสูญเปล่า ปัญหา ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตลอดสายธารคุณค่า
   8. การออกแบบแผนผังสายธารคุณค่าสถานะอนาคต (Future State VSM)
         - แผนผังสายธารคุณค่าสถานะอนาคต (Future State VSM) หมายถึงอะไร?
         - หัวใจและหลักการสำคัญสำหรับการออกแบบแผนผังสายธารคุณค่าสถานะอนาคต
         - แนวทางเลือกในการปรับปรุงกระบวนการแบบลีน
   9. แนะนำเทคนิคและเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับการวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการแบบลีนที่มีประสิทธิผลสูงสำหรับออกแบบแผนผังสายธารคุณค่าสถานะอนาคต (Future State VSM) แบบก้าวกระโดด
  10. ตัวอย่างโครงการปรึกษาแนะนำของวิทยากรและ Show Cases อื่น ๆ ในระดับโลกเกี่ยวกับการออกแบบปรับปรุงแผนผังสายธารคุณค่าเพื่อการลดต้นทุนและการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อให้ไอเดียและกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าอบรม
        - การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตควรจะให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในเรื่องอะไรบ้าง?
  11. แนะนำแนวทางการขยายผลจากการปรับปรุงลดต้นทุนในการผลิตไปสู่การเป็นวิสาหกิจแบบลีน
  12. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

แนวทางการฝึกอบรม
 - ทฤษฎี (40%) : ปฏิบัติ (60%)

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม