หลักสูตรฝึกอบรม การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Cost Reduction and improve productivity in organization)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในองค์กร (Cost Reduction and improve productivity in organization)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กำไรกิจการที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน คือ เป้าหมายและหัวใจในการสร้างกิจการให้ประสบความสำเร็จ การที่กิจการจะมีกำไรได้นั้นนอกจากจะสร้างยอดขายและความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดแล้ว ต้นทุนของกิจการ ก็คือ ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ากิจการมีความสามารถในการแข่งขันมากน้อยเพียงใด และกิจการมีความได้เปรียบในการบริหารต้นทุนได้ดีเพียงใด การลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตให้กิจการจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการทำให้กิจการสามารถลดต้นทุนปัจจุบันให้น้อยลงและเพิ่มกำไรให้สูงขึ้นได้ สร้างช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่เกิดจากความมีประสิทธิภาพของกิจการ อย่างไรก็ตามการที่องค์กรจะสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้น กิจการจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากจิตสำนึกภายในของพนักงานในทุกระดับ โดยร่วมกันเพื่อสร้างความสำเร็จในเป้าหมายสูงสุดของกิจการ 

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับกิจการ
2. เข้าใจเทคนิคในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กิจการ
3. สามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในกิจการได้
 
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
9:00- 12:00
      อบรม สัมมนา 1. ความสำคัญของลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต
      อบรม สัมมนา 2. ความสัมพันธ์ของต้นทุน กำไร ราคาขาย และความได้เปรียบในการแข่งขัน
      อบรม สัมมนา 3. การมีส่วนร่วมในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับกิจการ
      อบรม สัมมนา 4. องค์ประกอบของต้นทุนของกิจการ และต้นทุนคุณภาพ
      อบรม สัมมนา 5. แนวทางและเครื่องมือที่ใช้ลดต้นทุนให้สำเร็จ
13:00- 16:00
      อบรม สัมมนา 6. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการต้นทุนและเพิ่มผลผลิตของกิจการ
      อบรม สัมมนา 7. การวางเป้าหมายและการวิเคราะห์แนวทางเพื่อการลดต้นทุนให้กิจการ
      อบรม สัมมนา 8. Workshop ประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการลดต้นทุน
      อบรม สัมมนา 9. นำเสนอโครงการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในกิจการ
      อบรม สัมมนา 10. สรุปโครงการของผู้เข้าอบรมเพื่อนำกลับไปใช้ลดต้นทุนให้กิจการได้ทันที

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม