หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อบรรลุความสำเร็จ - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อบรรลุความสำเร็จ

อ. จุมพล คุณากร

(ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทำความเข้าใจร่วมกันในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดขององค์กรเพื่อรองรับการแข่งขัน 
เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์จากปัจจัยต่าง ๆ ขององค์กรและการแข่งขันเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
 นำเสนอเครื่องมือทางการตลาดและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรง
 จัดทำ Work Shop โดยวิเคราะห์จากธุรกิจและสิ่งแวดล้อมจริงของบริษัทในปัจจุบัน
วันที่ 2
 จัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดแบบมืออาชีพ โดยนำการวิเคราะห์จากวันแรกมาเชื่อมโยง
 นำเสนอแผนกลยุทธ์ แต่ละกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด
การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) 
การวิเคราะห์ SWOT 
การกำหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) 
การวิเคราะห์ BCG Matrix 
การวางตำแหน่ง (Positioning)
การนำเสนอโดยใช้ หลัก FAB 
วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า 
วิเคราะห์คู่แข่ง 
การจัดทำแผนการวิเคราะห์และการรักษาฐานยอดขาย

การจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด
 บทสรุปสำหรับผู้บริหารและเนื้อหาของแผน 
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน
การวิเคราะห์ SWOT
การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด 
การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
เทคนิคและวิธีการทำแผนการตลาดในสภาวะปัจจุบัน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม