หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อบรรลุความสำเร็จ - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อบรรลุความสำเร็จ

อ. จุมพล คุณากร

(ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทำความเข้าใจร่วมกันในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดขององค์กรเพื่อรองรับการแข่งขัน 
เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์จากปัจจัยต่าง ๆ ขององค์กรและการแข่งขันเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
 นำเสนอเครื่องมือทางการตลาดและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรง
 จัดทำ Work Shop โดยวิเคราะห์จากธุรกิจและสิ่งแวดล้อมจริงของบริษัทในปัจจุบัน
วันที่ 2
 จัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดแบบมืออาชีพ โดยนำการวิเคราะห์จากวันแรกมาเชื่อมโยง
 นำเสนอแผนกลยุทธ์ แต่ละกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด
การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) 
การวิเคราะห์ SWOT 
การกำหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) 
การวิเคราะห์ BCG Matrix 
การวางตำแหน่ง (Positioning)
การนำเสนอโดยใช้ หลัก FAB 
วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า 
วิเคราะห์คู่แข่ง 
การจัดทำแผนการวิเคราะห์และการรักษาฐานยอดขาย

การจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด
 บทสรุปสำหรับผู้บริหารและเนื้อหาของแผน 
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน
การวิเคราะห์ SWOT
การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด 
การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
เทคนิคและวิธีการทำแผนการตลาดในสภาวะปัจจุบัน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม