หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic & Business Planning in Practice)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Mini Practices / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงปฏิบัติการ (Strategic & Business Planning in Practice)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ในการดำเนินธุรกิจ ทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีแบบแผนที่ชัดเจน โดยผ่านการประเมินสถานการณ์ต่างๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลกระทบในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น


การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ทำให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เนื้อหากับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ การได้ฝึกฝนในการทำกิจกรรมต่างๆจนเกิดความมั่นใจ สามารถนำไปฝึกฝนต่อไปได้ในอนาคต
การดำเนินกิจกรรมและ Workshop ในการอบรม ประกอบด้วย
     - การประเมินสภาวะการแข่งขันในธุรกิจ
     - การใช้เครื่องมือต่างๆในการวิเคราะห์ธุรกิจขององค์กร
     - การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนงานสู่เป้าหมาย
     - การบริหารงานเชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาเบื้องต้นและนำไปทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง เกิดความเข้าใจในหลักการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ลงมือทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ กับกรณีศึกษาต่างๆที่เป็นสถานการณ์จริงของผู้เรียน เกิดความเชื่อมั่นในการนำไปใช้
เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้เป็นกลุ่มในการนำเสนอแผนงานเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค และแนวความคิดซึ่งกันและกัน เสมือนหนึ่งเป็นการทำงานแบบทีมเวิร์คร่วมกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การประเมินสภาวะการแข่งขันในธุรกิจ
    สภาวะของโลกในยุค VUCA World
    การวิเคราะห์การได้เปรียบเชิงแข่งขัน (5 Forces Analysis)
    ปัจจัยที่มีผลกระทบกับธุรกิจในอนาคต
    Workshop : การวิเคราะห์ 5 Forces ของธุรกิจ
    Workshop : การประเมินสถานการณ์ที่เป็นความเสี่ยงทางธุรกิจ
การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ธุรกิจในการแข่งขัน
    การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก - ภายใน (SWOT Analysis)
    การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญขององค์กร (7S Analysis)
    Workshop : วิเคราะห์ SWOT ขององค์กร
    Workshop : การประเมินจุดเด่นขององค์กรด้วย 7S
    กิจกรรม : การนำเสนอความได้เปรียบทางการแข่งขัน
องค์ประกอบสำคัญของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
    การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
    การวางแผกลยุทธ์ (Strategic Planning)
    การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)
    Workshop : การสร้างแผนงานเชิงกลยุทธ์
    กิจกรรม : การนำเสนอกลยุทธ์
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กับการทำงาน
    ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์
    กรณีศึกษา : วิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันของตัวเอง
    กิจกรรม : การนำเสนอแผนงานกลยุทธ์เชิงปฏิบัติ (พอสังเขป)
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม