หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์บริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Partner Implementation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์บริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย (Strategic Partner Implementation)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค ในการเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้มากที่สุด เร็วที่สุด ตรงจุดที่สุด เป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต่างๆต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงมากทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในเรื่องต่างๆ ดังนี้......
       พฤติกรรมของผู้บริโภค
       การเคลื่อนย้ายแรงงานทำให้ขาดแคลนบุคลากร
       เทคโนโลยีการผลิตที่ได้สินค้าที่แตกต่างจากเดิม
       การคมนาคมและการสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
       การบริการช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างมีคุณภาพ
การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค มีทั้งบริหารด้วยทีมงานของบริษัทและแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย โดยมีชื่อเรียกที่หลากหลาย เช่น Agent, Stockist, Distributer, Dealer, Concessionaire เป็นต้น ทำให้การบริหารช่องทางจัดจำหน่ายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง......
       แผนกลยุทธ์ของบริษัท
       การให้การสนับสนุนของบริษัท
       คุณสมบัติและความพร้อมของตัวแทนจำหน่าย
       ขนาดของธุรกิจที่คุ้มค่ากับการลงทุนของตัวแทนจำหน่าย
       การตกลงร่วมกันในด้านเป้าหมายและขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
       บุคลากรของบริษัทที่ร่วมงานกับตัวแทนจำหน่าย
การบริหารและทำงานร่วมกันกับตัวแทนจำหน่ายที่ขาดความพร้อมในปัจจัยดังกล่าว ก็จะส่งผลกระทบต่อการขายของตัวแทนจำหน่ายไปด้วย ทำให้เป้าหมายยอดขายรวมของบริษัท พลาดเป้าหมายไปด้วย 
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการนำความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรที่ได้ดำเนินการบริหาร ดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและพัฒนาตัวแทนจำหน่ายมาโดยตลอดรวบรวมเป็นกรณีศึกษา ในการเชื่อมโยง เนื้อหาความรู้ ประสบการณ์ และกรณีศึกษากับสถานการณ์จริง ออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ทันที

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถกำหนดแนวทางการบริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย ได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางดำเนินธุรกิจร่วมกับตัวแทนจำหน่ายให้เติบโตพร้อมๆ กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความพร้อมของทีมงานบริษัท และความพร้อมของตัวแทนจำหน่าย พร้อมกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันให้สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทต้องการได้ 
เพื่อทำให้ผู้เรียนทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามารถบริหารทีมงานของบริษัท ให้มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวแทนจำหน่ายได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในธุรกิจของบริษัท
       สำรวจแนวความคิดในการแข่งขันเชิงธุรกิจ 
       การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการแข่งขัน (SWOT) 
       ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบจัดจำหน่ายประสบความสำเร็จ 
       เทคนิคการบริหารตัวแทนจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิผล 
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารตัวแทนจำหน่าย
หลักการสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด
       การจัดแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 
       การเรียนรู้และเข้าใจลักษณะของตัวแทนจำหน่าย 
       การกำหนดกลยุทธ์การขายร่วมกับตัวแทนจำหน่าย 
       การวางแผนและสร้างโอกาสทางการขาย 
       Workshop : ออกแบบโปรแกรมการกำหนดกลยุทธ์การขายของตัวแทนจำหน่าย
กำหนดแนวทางเพื่อการบริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย
       เป้าหมายร่วมของบริษัทกับตัวแทนจำหน่าย 
       แผนงานปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน 
       การสร้างทีมงานบุคลากรที่เหมาะสม 
       การบริหารงาน & ประสานงานอย่างมีระบบ 
       การกำหนดระบบสร้างการจูงใจ 
       Workshop : กำหนดโครงสร้างและแผนงานที่เหมาะสม 
       กรณีศึกษา : การนำเสนอแผนการทำงานร่วมกัน
การพัฒนาทีมงานของบริษัทให้พร้อมกับการบริหารตัวแทน
       จิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงาน 
       สอนงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน 
       การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน 
       การแก้ปัญหา & การตัดสินใจ 
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมงานของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
       กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการแผนกขาย และหัวหน้าทีมงานขาย
ผู้บริหารตัวแทนจำหน่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวแทนจำหน่าย
ผู้ที่คอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือตัวแทนจำหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม