หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์บริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย - หลักสูตร 1 วัน

(Strategic Partner Implementation)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Sales and Marketing / การวางแผนกลยุทธ์บริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค ในการเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้มากที่สุด เร็วที่สุด ตรงจุดที่สุด เป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต่างๆต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงมากทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในเรื่องต่างๆ ดังนี้......
       พฤติกรรมของผู้บริโภค
       การเคลื่อนย้ายแรงงานทำให้ขาดแคลนบุคลากร
       เทคโนโลยีการผลิตที่ได้สินค้าที่แตกต่างจากเดิม
       การคมนาคมและการสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
       การบริการช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างมีคุณภาพ
การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค มีทั้งบริหารด้วยทีมงานของบริษัทและแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย โดยมีชื่อเรียกที่หลากหลาย เช่น Agent, Stockist, Distributer, Dealer, Concessionaire เป็นต้น ทำให้การบริหารช่องทางจัดจำหน่ายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง......
       แผนกลยุทธ์ของบริษัท
       การให้การสนับสนุนของบริษัท
       คุณสมบัติและความพร้อมของตัวแทนจำหน่าย
       ขนาดของธุรกิจที่คุ้มค่ากับการลงทุนของตัวแทนจำหน่าย
       การตกลงร่วมกันในด้านเป้าหมายและขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
       บุคลากรของบริษัทที่ร่วมงานกับตัวแทนจำหน่าย
การบริหารและทำงานร่วมกันกับตัวแทนจำหน่ายที่ขาดความพร้อมในปัจจัยดังกล่าว ก็จะส่งผลกระทบต่อการขายของตัวแทนจำหน่ายไปด้วย ทำให้เป้าหมายยอดขายรวมของบริษัท พลาดเป้าหมายไปด้วย 
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการนำความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรที่ได้ดำเนินการบริหาร ดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและพัฒนาตัวแทนจำหน่ายมาโดยตลอดรวบรวมเป็นกรณีศึกษา ในการเชื่อมโยง เนื้อหาความรู้ ประสบการณ์ และกรณีศึกษากับสถานการณ์จริง ออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ทันที

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถกำหนดแนวทางการบริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย ได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางดำเนินธุรกิจร่วมกับตัวแทนจำหน่ายให้เติบโตพร้อมๆ กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความพร้อมของทีมงานบริษัท และความพร้อมของตัวแทนจำหน่าย พร้อมกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันให้สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทต้องการได้ 
เพื่อทำให้ผู้เรียนทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามารถบริหารทีมงานของบริษัท ให้มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวแทนจำหน่ายได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในธุรกิจของบริษัท
       สำรวจแนวความคิดในการแข่งขันเชิงธุรกิจ 
       การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการแข่งขัน (SWOT) 
       ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบจัดจำหน่ายประสบความสำเร็จ 
       เทคนิคการบริหารตัวแทนจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิผล 
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารตัวแทนจำหน่าย
หลักการสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด
       การจัดแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 
       การเรียนรู้และเข้าใจลักษณะของตัวแทนจำหน่าย 
       การกำหนดกลยุทธ์การขายร่วมกับตัวแทนจำหน่าย 
       การวางแผนและสร้างโอกาสทางการขาย 
       Workshop : ออกแบบโปรแกรมการกำหนดกลยุทธ์การขายของตัวแทนจำหน่าย
กำหนดแนวทางเพื่อการบริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย
       เป้าหมายร่วมของบริษัทกับตัวแทนจำหน่าย 
       แผนงานปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน 
       การสร้างทีมงานบุคลากรที่เหมาะสม 
       การบริหารงาน & ประสานงานอย่างมีระบบ 
       การกำหนดระบบสร้างการจูงใจ 
       Workshop : กำหนดโครงสร้างและแผนงานที่เหมาะสม 
       กรณีศึกษา : การนำเสนอแผนการทำงานร่วมกัน
การพัฒนาทีมงานของบริษัทให้พร้อมกับการบริหารตัวแทน
       จิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงาน 
       สอนงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน 
       การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน 
       การแก้ปัญหา & การตัดสินใจ 
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมงานของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
       กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการแผนกขาย และหัวหน้าทีมงานขาย
ผู้บริหารตัวแทนจำหน่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวแทนจำหน่าย
ผู้ที่คอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือตัวแทนจำหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : วางแผนกลยุทธ์ตัวแทนจำหน่ายพัฒนาทีมงาน

แสดงความคิดเห็น