หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์บริหารงาน ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน - หลักสูตร 1 วัน
(Successful Strategic Planning Cooperated with the Company Distributer)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์บริหารงาน ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Successful Strategic Planning Cooperated with the Company Distributer)

อ. จุมพล คุณากร

(ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การดำเนินธุรกิจอุปโภคและบริโภคมีการแข่งขันสูงมากทั้งในอดีตจนถึงในปัจจุบันเนื่องจากการขาดแคลนพลังงาน เทคโนโลยีการผลิต การคมนาคม การสื่อสาร ความต้องการ ช่องทางจำหน่าย และพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่างต้องปรับตัวกันมากในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา
   ในธุรกิจอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย ซึ่งบริษัทจัดจำหน่ายแต่ละบริษัทใช้ทีมงานขายของบริษัทในการจัดจำหน่าย และแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายโดยใช้ชื่อเรียกต่างกัน ทั้ง Agent/ Stockist / Distributer / Dealer Concessionaire ดังนี้
   การที่แต่ละบริษัทจะบริหารระบบดังกล่าว ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก
       แผนกลยุทธ์ของบริษัท
       การสนับสนุนของบริษัท
       คุณสมบัติและความพร้อมของตัวแทนจำหน่าย
       ขนาดของธุรกิจที่คุ้มค่ากับการลงทุนของตัวแทนจำหน่าย
       การตกลงร่วมกันในด้านเป้าหมาย และอาณาเขต
       บุคลากรของบริษัทที่ส่งไปร่วมงานกับตัวแทนจำหน่าย 
   ปัญหาที่พบ ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่พร้อมของปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้การประสานร่วมกันของบริษัท และตัวแทนจำหน่ายเกิดปัญหาที่จะส่งผลกระทบถึงผลการขายของตัวแทนจำหน่าย ซึ่งก็คือการพลาดเป้าหมายของบริษัท 
   หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ตรงจากวิทยากร โดยได้นำโอกาสและปัญหาต่าง ๆ ที่พบในระบบดังกล่าวมารวบรวมเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้ผู้ที่รับผิดชอบ การบริหารตัวแทนจำหน่ายนำไปเป็นแนวทางในการบริหาร เพื่อให้เกิดผลสำเร็จร่วมกันกับตัวแทนจำหน่าย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำหนดแนวบริหารงานร่วมกันกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัท
2. เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของตัวแทนจำหน่ายพัฒนายิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท 
3. เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถรองรับความคาดหวังของตัวแทนจำหน่าย
4. เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมของทีมงานของบริษัทที่จะบริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย 
5. เพื่อให้ทีมงานของบริษัทได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ที่จะทำงานร่วมกันกับตัวแทนจำหน่าย
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สภาพการแข่งขันในธุรกิจ 
       ที่ผ่านมา 
       ปัจจุบัน
       และอนาคต 

การวิเคราะห์ สถานการณ์ของระบบจัดจำหน่ายของบริษัท 
สภาพการแข่งขันในธุรกิจ
 
       ที่ผ่านมา 
       ปัจจุบัน
       และอนาคต 

การวิเคราะห์ สถานการณ์ของระบบจัดจำหน่ายของบริษัท 
การวิเคราะห์ ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ฯ 
กำหนดแนวทางเพื่อบริหารงานร่วมกันกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 
       แผนงาน
       บุคลากร
       ระบบ 
       การประสานงาน 
       ระบบการจูงใจ 
แนวทางการเตรียมพร้อมของบุคลากรบริษัท 
       บทบาท 
       หน้าที่
       แนวทางการเตรียมพร้อมของนโยบายบริษัท 
       กิจกรรม Workshop


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
บรรยาย โดยยกตัวอย่างจากกรณีศึกษา และทำกิจกรรม Workshop

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการแผนกขาย และหัวหน้าทีมงาน ของบริษัทที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบตัวแทนจำหน่ายรวมทั้งบริษัทที่ใช้ระบบตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้ว

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม