หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Planning and Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการ (Strategic Planning and Management)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนี้ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวคิด ทักษะและการประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการคิดและออกแบบเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสมสำหรับองค์กร นำไปสู่การตัดสินใจที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมาย และวิธีการการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เราเข้าใจว่าองค์กรอยู่ที่ไหนในตอนนี้ องค์กรต้องการอยู่ที่ไหนในอนาคต และทำไมเป้าหมายนั้นถึงสำคัญ และ
ทำอย่างไรจึงจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
ทำอย่างไรให้เกิดการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการบรรลุเป้าหมาย
ทำอย่างไรให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่องค์กรต้องการ
การกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อเปลี่ยนแปลง เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน

วัตถุประสงค์
1. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
2. สามารถกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพื่อการนำไปกำหนดแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องและมีประสิทธิภาพได้
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากภายในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม
1. การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับการวางแผนกลยุทธ์ และระดับปฏิบัติการให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จ
2. การฝึกอบรม : two-way communication ( 40-50% workshop) เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการมีส่วนร่วม โดยใช้เวลา 1 วัน (9:00-16:00)

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ระดับการวางแผนกลยุทธ์
   
9:00- 10:30
      อบรม สัมมนา 1. ปัญหาและความท้าทายของการปรับเปลี่ยนของธุรกิจในปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา 2. การเชื่อมโยงคุณค่าของกิจการและลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
      อบรม สัมมนา 3. การจัดการ Demand และ Supply ในห่วงโซ่อุปทานของกิจการ
    10:30- 12:00
      อบรม สัมมนา 4. การคิดเชิงกลยุทธ์และการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
      อบรม สัมมนา 5. ประโยชน์และความสำคัญของการการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการ
      อบรม สัมมนา 6. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความได้เปรียบในการแข่งขัน

    13:00- 14:30
      อบรม สัมมนา 7. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) และการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ KPI (Key Performance Indicator)
      อบรม สัมมนา 8. การสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในองค์กร
      อบรม สัมมนา 9. โมเดลการกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
    14:30-16:00
      อบรม สัมมนา 10. หลักการ 3 ประโยชน์ (Win-Win-Win)
      อบรม สัมมนา 11. บทสรุปหลักการการวางแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายในองค์กร

ระดับปฏิบัติการให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จ
  9:00- 10:30
      อบรม สัมมนา 1. เหตุผลและความสำคัญของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
      อบรม สัมมนา 2. การเชื่อมโยงคุณค่าของกิจการและลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
      อบรม สัมมนา 3. ประโยชน์และความสำคัญของการการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการ
    10:30- 12:00
      อบรม สัมมนา 4. ความสำคัญของตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญKPI (Key Performance Indicator) และการกำหนดเป้าหมาย
    13:00- 14:30
      อบรม สัมมนา 5. การสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในองค์กร
      อบรม สัมมนา 6. ปัญหาและอุปสรรคสำคัญของการบรรลุเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน

    14:30-16:00
      อบรม สัมมนา 7. กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบจากความมีประสิทธิภาพ และปราศจากความสูญเปล่าในองค์กร
      อบรม สัมมนา 8. บทสรุปหลักการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายในองค์กร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม