หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Succession Planning)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร (Succession Planning)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เมื่อกล่าวถึง “การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร” พบว่า ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หัวหน้างานผู้บริหารระดับสูงตลอดจนฝ่ายบุคคลต่างตระหนักดีว่าเป็นสิ่งที่ต้องเร่งวางแผน เพื่อรองรับพนักงานที่กำลังจะเกษียณอายุ รวมทั้งตำแหน่งผู้บริหารหรือตำแหน่งสำคัญในองค์กรที่หากว่าวันหนึ่งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญลาออกจากองค์กรไป หรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้บุคคลที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งสำคัญไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ดังนั้นการหาทายาทสืบทอดตำแหน่งจึงเป็นงานสำคัญและเร่งด่วน ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารระดับสูงต้องร่วมกันวางแผน 
   ปัจจุบันพบว่าองค์กร/บริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น
       ขาดความรู้ในเรื่องนี้และไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร
       ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดในการกำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่ง 
       ขาดกระบวนการในการจัดการกับสภาวะอารมณ์หรือ emotion ของพนักงานเก่าที่ทำงานทุ่มเท แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกอย่างไร 
       ขาดเครื่องมือที่เป็นระบบและโปร่งใสเพียงพอเพื่อตอบคำถามพนักงาน
   ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ แนวคิด ความสําคัญของกระบวนการหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง หากสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เชื่อว่าการหาทายาทสืบทอดตำแหน่งในองค์กรต่อไปจะทำให้องค์กรมีความเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable growth) อย่างต่อเนื่องตลอดไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบแนวคิด ขั้นตอน และความสําคัญของกระบวนการหาผู้สืบทอดตำแหน่งในองค์กร
2. บทบาท หน้าที่ ของหัวหน้างาน พนักงาน ฝ่ายบุคคลและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. นําความรู้ที่ได้ รับ ไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความหมาย แนวคิด และหลักการของการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร (Succession Planning) 
2. กระบวนการ/ขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติ การคัดเลือกผู้สมัคร และอื่นๆ
3. การเลือกเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพโดยปราศจากอคติและสามารถตอบคำถามพนักงานได้
4. การวางแผนพัฒนารายบุคคลสำหรับผู้มีแววเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งต่อไป
5. ความแตกต่างระหว่าง Talent Management และ Succession Planning
6. การนำ Mentoring program (ระบบพี่เลี้ยง)เข้ามาใช้หลังจากที่ได้ successor 
7. เทคนิคการชี้แจงผลและทำความเข้าใจกับผู้สมัครคนอื่นๆที่ไม่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยายให้แนวคิด-หลักการและวิธีการ ฝึกปฏิบัติจริง ซักถาม-ตอบปัญหา

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม