หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Succession Plan)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล (Effective Succession Plan)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร ให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สืบทอดตำแหน่งงานกันในทุกๆ ระดับขององค์กร เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนในปัจจุบัน เพราะพนักงานระดับบริหารต้องเกษียณ พนักงานในระดับถัดๆไป ไม่สามารถทำงานทดแทนกันได้ หากปล่อยไว้ ก็จะเกิดปัญหาภายในองค์กรขึ้น
ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ควรกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งให้ชัดเจน และดำเนินการฝึกอบรมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้ในตำแหน่งที่สำคัญๆในองค์กร

แนวทางการพัฒนาในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ต้องเริ่มจากการคัดเลือกกลุ่มดาวเด่น ในแต่ละระดับ และจัดทำโปรแกรมพัฒนา พร้อมใช้เครื่องมือในการคัดเลือกและประเมินผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างยุติธรรมและจึงพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งต่อไป


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการ แนวคิดกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและกำหนดคุณลักษณะของผู้สืบทอดตำแหน่งตาม Competency และ IDP
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ใน style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการประเมินและชี้แจงกลุ่มพนักงานดาวเด่นที่ไม่ได้รับการคัดเลือกอย่างมีประสิทธิผลเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการและแนวความคิดของการสืบทอดตำแหน่งสำคัญ
    คำถามชวนคิด : ทำไมต้องสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง?
    นิยาม ความหมายของการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)
    หลักการและประเด็นสำคัญของการสืบทอดตำแหน่ง
    ปัญหา / อุปสรรคที่มักพบในการจัดทำแผน (Succession Plan)
    Workshop : กำหนดประเด็นที่จะทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง
กระบวนการและขั้นตอนในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
    การเตรียมความชัดเจนของผู้บริหารและ HRD
    หลักเกณฑ์การวิเคราะห์กำหนด Competency และ ระดับ Competency
    การสรรหา คัดเลือกกลุ่มพนักงานดาวเด่น (Talent Pool)
    โปรแกรมพัฒนากลุ่มพนักงานดาวเด่น (Talent Development Program)
    กิจกรรม : การออกแบบขั้นตอนการสร้างกลุ่มพัฒนาดาวเด่น
เทคนิคการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Development)
    การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
    การนำระบบการโค้ชและพี่เลี้ยงมาใช้ (Coaching & Mentoring)
    เทคนิคการพัฒนา Successor ในเครื่องมือต่างๆ
    เทคนิคการโค้ชสำหรับการทดแทนตำแหน่ง (Coaching for Successor)
    Roleplaying : เทคนิคการโค้ชและพี่เลี้ยงผู้สืบทอดตำแหน่ง
เทคนิคการประเมินผล Successor หลังการพัฒนา
    กำหนดเกณฑ์ KPI , Performance และ Experience
    การใช้เครื่องมือการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
    การชี้แจงผลและทำความเข้าใจ (Feedback & Counselling)
    Roleplaying : เทคนิคการประเมินผลด้วยการชี้แจงผล
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
 
กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร