หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Succession Plan)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล (Effective Succession Plan)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร ให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สืบทอดตำแหน่งงานกันในทุกๆ ระดับขององค์กร เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนในปัจจุบัน เพราะพนักงานระดับบริหารต้องเกษียณ พนักงานในระดับถัดๆไป ไม่สามารถทำงานทดแทนกันได้ หากปล่อยไว้ ก็จะเกิดปัญหาภายในองค์กรขึ้น
ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ควรกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งให้ชัดเจน และดำเนินการฝึกอบรมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้ในตำแหน่งที่สำคัญๆในองค์กร

แนวทางการพัฒนาในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ต้องเริ่มจากการคัดเลือกกลุ่มดาวเด่น ในแต่ละระดับ และจัดทำโปรแกรมพัฒนา พร้อมใช้เครื่องมือในการคัดเลือกและประเมินผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างยุติธรรมและจึงพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งต่อไป


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการ แนวคิดกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและกำหนดคุณลักษณะของผู้สืบทอดตำแหน่งตาม Competency และ IDP
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ใน style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการประเมินและชี้แจงกลุ่มพนักงานดาวเด่นที่ไม่ได้รับการคัดเลือกอย่างมีประสิทธิผลเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการและแนวความคิดของการสืบทอดตำแหน่งสำคัญ
    คำถามชวนคิด : ทำไมต้องสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง?
    นิยาม ความหมายของการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)
    หลักการและประเด็นสำคัญของการสืบทอดตำแหน่ง
    ปัญหา / อุปสรรคที่มักพบในการจัดทำแผน (Succession Plan)
    Workshop : กำหนดประเด็นที่จะทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง
กระบวนการและขั้นตอนในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
    การเตรียมความชัดเจนของผู้บริหารและ HRD
    หลักเกณฑ์การวิเคราะห์กำหนด Competency และ ระดับ Competency
    การสรรหา คัดเลือกกลุ่มพนักงานดาวเด่น (Talent Pool)
    โปรแกรมพัฒนากลุ่มพนักงานดาวเด่น (Talent Development Program)
    กิจกรรม : การออกแบบขั้นตอนการสร้างกลุ่มพัฒนาดาวเด่น
เทคนิคการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Development)
    การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
    การนำระบบการโค้ชและพี่เลี้ยงมาใช้ (Coaching & Mentoring)
    เทคนิคการพัฒนา Successor ในเครื่องมือต่างๆ
    เทคนิคการโค้ชสำหรับการทดแทนตำแหน่ง (Coaching for Successor)
    Roleplaying : เทคนิคการโค้ชและพี่เลี้ยงผู้สืบทอดตำแหน่ง
เทคนิคการประเมินผล Successor หลังการพัฒนา
    กำหนดเกณฑ์ KPI , Performance และ Experience
    การใช้เครื่องมือการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
    การชี้แจงผลและทำความเข้าใจ (Feedback & Counselling)
    Roleplaying : เทคนิคการประเมินผลด้วยการชี้แจงผล
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
 
กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ