หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Planning)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)

อ. ธนภณ รวยอารี

(วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายหรือ จุดประสงค์ขององค์กร ต้องมีองค์ประกอบในหลาย ๆ ส่วนประกอบกัน ทั้งในเรื่องของคนทำงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน การควบคุม การวัดผลการ การเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ซึ่งแต่ละส่วนต้องประสานสอดคล้องกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จ 
   ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการในทุกส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องมีการวางแผนการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ โดยที่ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการดำเนินการวางแผนงาน เพื่อให้มีความเข้าใจในเป้าหมายและวิธีการที่ได้วางแผนไว้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการวางแผนโดยอาศัยข้อมูลและความรู้ที่มีอยู่มารวมกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานให้มากที่สุด

“การวิเคราะห์ปัญหา และการตัดสินใจ เพื่อพัฒนาคนและผลงาน”

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักการและเหตุผลของวิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถเข้าใจความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ และเครื่องมือในการวางแผน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถวางแผนการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถประเมินผลงานการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้
เพื่อให้องค์กร สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
  ความสำคัญของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร
      อบรม สัมมนา ความเข้าใจใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ขององค์กร 
      อบรม สัมมนา การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
ความสำคัญและประโยชน์ของการตั้งเป้าหมาย 
      อบรม สัมมนา กระบวนการและขั้นตอนในการตั้งเป้าหมาย 
      อบรม สัมมนา เทคนิคในการตั้งเป้าหมายที่ดี 
ขั้นตอนการวางแผนงาน 
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์สถานการณ์ situation analysis 
      อบรม สัมมนา การกำหนดทางเลือก alternative 
      อบรม สัมมนา การประเมินเป้าหมายและทางเลือก goal and plan evaluating 
      อบรม สัมมนา การเลือกแผนงาน plan selection 
      อบรม สัมมนา การดำเนินตามแผนงาน implementation 
      อบรม สัมมนา การติดตามและควบคุม monitor and control 
ตัวชี้วัดผลงาน KPI (Key Performance Index) 
      อบรม สัมมนา ความสำคัญของตัวชี้วัด 
      อบรม สัมมนา ตัวชี้วัดที่สำคัญ 
      อบรม สัมมนา การกำหนดตัวชี้วัด 
หลักการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
      อบรม สัมมนาStar Model 
      อบรม สัมมนา การฝึกอบรม Training 
      อบรม สัมมนา การใช้รูปแบบ Mentor 
      อบรม สัมมนา การใช้รูปแบบ Consultant 
      อบรม สัมมนา การใช้รูปแบบ Coaching

แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้ได้จริง 
การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพื่อการเข้าถึงความรู้ และการสื่อสารภายในห้องอบรม
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 10% ของเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 
การสอน (Teaching) เพื่อการเรียนรู้หลักการและเหตุผล ด้านวิชาการ 
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 40% ของเวลาในการฝึกอบรม 
กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) เพื่อการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เข้าอบรม
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 20% ของเวลาในการฝึกอบรม 
กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เพื่อค้นหาความเป็นตัวตนและความต้องการของผู้เข้าอบรม
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 10% ของเวลาในการฝึกอบรม 
การค้นหาสิ่งดีๆ เพื่อต่อยอด (Appreciative Inquiry) หาเรื่องราวดีๆ เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 10% ของเวลาในการฝึกอบรม
การสรุป และประเมินผล (Conclusion and Evaluation) เพื่อการวัดผลการฝึกอบรม และพัฒนาในอนาคต 
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 10% ของเวลาในการฝึกอบรม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน ผู้บริหารงานขององค์กร
ผู้มีความสนใจในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม