หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
(Business Plan)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนธุรกิจ (Business Plan)

อ. จุมพล คุณากร

(ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันจากการที่สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แทบจะทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ปัญหาในด้านเศรษฐกิจ ความขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติ ผลจากความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก รวมทั้งกฎระเบียบการค้าต่างๆ ส่งผลให้ภาคการผลิตและการบริโภคมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านความคิด ความต้องการและพฤติกรรมต่างๆ ของประชากรโลก ซึ่งก็คือผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในด้านอุตสาหกรรมบริการที่มีการแข่งขันสูง
ในปัจจุบันการเตรียมการเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีโดยเฉพาะ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC) ได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นผลจากการแข่งขันของยุคที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานของราชการที่ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่แข่งขั้นที่มีจะมีจำนวนมากขึ้นรวมทั้งช่องทางจำหน่ายและ ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนไป 
 ดังนั้นการวางแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์องค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าอุตสาหกรรมและบริการ ถือเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารทุกระดับมีความจำเป็นที่จะนำไปประกอบการ วางแผนเพื่อให้บุคลากรขององค์กรทุกระดับในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการร่วมกัน กำหนดแผนกลยุทธ์ องค์กรให้มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของผู้บริโภค ท่ามกลางการแข่งขันและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดนที่ทุกหน่วยงานขององค์ก็ ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทำความเข้าใจร่วมกันในการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนขององค์กร เพื่อรองรับการแข่งขันที่มีความเข้มข้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์จากปัจจัยต่าง ๆ ขององค์กรและการ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
   การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมจากทุกฝ่ายมีความเข้าใจเป้าหมายขององค์กรและปัจจัยต่าง ๆ ที่จะนำมาเป็นองค์ประกอบเพื่อร่วมกันวางแผนและกำหนดแผนธุรกิจขององค์กร และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามแผนที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้โดยใช้ขั้นตอน, รูปแบบ และกรณีศึกษาต่าง ๆประกอบไปด้วย
Business Plan Process Review
       Corporate Long Term Business Plan.
       Corporate Short Term Business Plan.

Understand Ourselves, Trend and Market.
       Corporate short Term Business Plan. 
       Functional short Term Business Plan.

Marketing Information for Business Plan.
       SWOT Analysis. 
       Key Success Factors. 
       Success Management. 
       Understand Market & Trend 

New Business Development.

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้ในรูปแบบของการสัมมนา ผู้ร่วมสัมมนาเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
วิทยากรจะนำเสนอประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความเข้าใจร่วมกัน และเกิดความมั่นใจในการที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการร่วมกันสร้างแผนธุรกิจ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการความเข้าใจร่วมกันอย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์
       ใช้ทฤษฏีเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สถานการณ์ 
       ใช้สถานการณ์จริงมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนธุรกิจ 
วิทยากรทำหน้าที่ผู้นำการสัมมนาและผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การทำความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกัน


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม