หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   จากการที่อุตสาหกรรมในปัจจุบันต้องอาศัยเครื่องจักรเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ซึ่งหากเครื่องจักรเกิดการขัดข้องไม่สามารถทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลกระทบต่อกำลังการการผลิต การส่งมอบที่ล่าช้าและเกิดของเสียในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังส่งผลกระทบความมั่นใจในความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานควบคุมเครื่องจักร
   ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการดูแลรักษาเครื่องจักรเพื่อไม่ให้เกิดการขัดข้อง โดยการใช้ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องจักร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการลดความสูญเสียของเครื่องจักรในระบบการผลิต
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและขั้นตอนการทำPreventive Maintenance
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถวางแผนการทำPreventive Maintenance ได้
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนในการบำรุงรักษาร่วมกับหน่วยงานวางแผนผลิต 
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. โครงสร้างของการบริหารการบำรุงรักษาและวัตถุประสงค์ของซ่อมบำรุง
2. แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3. ปัจจัยหลักในการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
3. โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
4. ขั้นตอนการทำPreventive Maintenance
5. การวางแผน Preventive Maintenance
6. บทบาทของผู้วางแผนการบารุงรักษา (Maintenance Planner)
7. ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนการซ่อมบำรุง
8. เทคนิคการควบคุมและวัดผลการซ่อมบำรุงด้วย OEE, MTBF, MTTR
9. แบ่งกลุ่มย่อยทำWorkshop 
10. นำเสนอผลงาน

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน และหัวหน้างานขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การวางแผนกระบวนการคิดหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น