หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - หลักสูตร 1 วัน

(Preventive Maintenance)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   จากการที่อุตสาหกรรมในปัจจุบันต้องอาศัยเครื่องจักรเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ซึ่งหาก เครื่องจักรเกิดการขัดข้องเดินไม่เต็มสมรรถนะ หรือหยุดเสียหายเหนือการคาดการณ์ย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งมอบที่ล่าช้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต่ำลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานอันเนื่องมาจากการควบคุมเครื่องจักรที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการป้องกันเพื่อไม่ให้เครื่องขัดข้อง หรือหยุดโดยการใช้ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรจะเน้นการวางแผน PM (Preventive Maintenance) จากข้อมูลและประวัติเครื่องจักรเพื่อให้แผน PM มีความแม่นยำคาดการณ์ได้ แลสามารถวางแผนการบำรุงรักษาร่วมกับส่วนงานอื่นได้

วัตถุประสงค์
1. ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษา ที่จะส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการทั้งด้าน คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ 
2. เข้าใจหลักการและขั้นตอนการทำ Preventive Maintenance
3. เพื่อให้ความรู้และสามารถวางแผน Preventive Maintenance โดยการใช้ค่า MTBF (Mean Time Between Failure)
4. สามารถวางแผนในการบำรุงรักษาร่วมกันหน่วยงานอื่นได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. โครงสร้างของการบริหารการบำรุงรักษาและวัตถุประสงค์ของซ่อมบำรุง 
2. ปัจจัยหลักในการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 
3. โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 
4. ขั้นตอนการทำ Preventive Maintenance 
5. การวางแผน Preventive Maintenance โดยการใช้ค่า MTBF (Mean Time Between Failure) 
6. บทบาทของผู้วางแผนการบำรุงรักษา (Maintenance Planner) 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนการซ่อมบำรุง
8. เทคนิคการควบคุมและวัดผลการซ่อมบำรุง 
9. แบ่งกลุ่มย่อยทำ Workshop ในการวางแผนการซ่อมบำรุง 
10. นำเสนอผลงานกลุ่ม 5 - 6 กลุ่ม

แนวทางการฝึกอบรม
ใช้กระบวนการสอนแนว Training & Group Coaching แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมสมอง Workshop กรณีศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ
หัวหน้า
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษา
บุคคลทั่วไปที่สนใจ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การวางแผนMTBFPreventive Maintenance

แสดงความคิดเห็น