หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจกฎหมายสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล และสามารถใช้ความรู้ดังกล่าวในการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
   2. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
   3. ปลอดภัยจากภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า
   4. มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสมเหตุผล
   5. ช่วยในการลดต้นทุน


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
   1. หลักการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
   2. ความต่างที่เหมือนกันของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล
   3. เครื่องมือที่สรรพากรใช้ในการตรวจสอบภาษี
   4. งบการเงินแบบไหนเสี่ยงถูกสรรพากรตรวจสอบ
   5. ความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีกับกำไรทางภาษี
   6. องค์ประกอบของรายจ่าย
   7. รายจ่ายต้องห้าม
   8. การวางแผนภาษีนิติบุคคล
   9. วิธีการนำเงินออกจากกิจการ และความเสี่ยง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
   ผู้ที่มีหน้าที่ด้านการการวางแผนภาษีหรือผู้ที่สนใจการวางแผนภาษี

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม