หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจกฎหมายสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และสามารถใช้ความรู้ดังกล่าวในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
   1. หลักการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   2. 3 กลยุทธ์การวางแผนเงินได้ที่เพิ่มเงินออมอย่างถูกกฎหมาย
   3. เจาะลึกการวางแผนภาษีด้วยการเพิ่มค่าใช้จ่าย
   4. เจาะลึกการวางแผนภาษีด้วยการใช้สิทธิค่าลดหย่อน
   5. เจาะลึกการวางแผนภาษีด้วยการทำลายเงินได้พึงประเมิน
   6. เจาะลึกการวางแผนภาษีด้วยการออมที่ได้รับประโยชน์ทางภาษี


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
   ผู้ที่มีหน้าที่ด้านการการวางแผนภาษีหรือผู้ที่สนใจการวางแผนภาษี
6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม