หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนลงทุนทางการเงินส่วนบุคคล - หลักสูตร 1 วัน
(Personal Financial Planning/ Money Literacy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนลงทุนทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning/ Money Literacy)

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

(ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต.)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 จากผลสำรวจพบว่า คนไทยส่วนใหญ่เริ่มคิดจะเก็บเงินเมื่ออายุ 42 ปีขึ้นไป ทำให้มีปัญหาในวัยเกษียณและเป็นภาระแก่ลูกหลาน หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อช่วยในการวางแผนทางการเงิน วางแผนเกษียณอายุ และสร้างความมั่งคั่งว่าต้องออมเป็นจำนวนเงินเท่าไร เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในตลาดการเงินที่หลากหลาย โดยยอมรับความเสี่ยงทีและผลตอบแทนที่คาดหวัง เป็นรายบุคคล

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ทำการปรับแนวคิด เพื่อสามารถวางแผนเกษียณอายุ สร้างความมั่งคั่ง และการใช้จ่ายได้อย่างมีความสุข

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 คำถามเกี่ยวกับสถานะการเงินส่วนบุคคล
หนี้... ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด (หนี้ดี หนี้เลว)
 ชีวิตนี้ควรมี และหาเงินเท่าไรจึงบรรลุเป้าหมายรายบุคคล
รูปแบบ และเทคนิคในการออม
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจ ภายใต้ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ต่างกัน
 สู่อิสรภาพทางการเงินบรรลุฝัน เกษียณอย่างเป็นสุข
หมายเหตุ หัวข้อการบรรยายปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับเป็นสำคัญ

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
 จัดทำการวางแผนการเงินรายบุคคลผ่านโปรแกรม โดยผู้เรียนสามารถใช้ Application บน Smart phone ที่มีอยู่

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 บรรยาย / กรณีศึกษา
 กิจกรรมนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับสภาพการณ์จริง ให้สามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้งานได้จริง และร่างแผนเบื้องต้นในการนำไปใช้กรณีศึกษา

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม