หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  ในยุคการดำเนินการบริหารการจัดการปัจจุบัน ผู้บริหารจะสามารถบริหารองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่การกำหนดแผนกลยุทธ์ทีดีเท่านั้น ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดภายในองค์กรจะต้องแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงานให้ได้ และแผนปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีแผนทางด้านทางการเงินเข้ามีองค์ประกอบที่สำคัญด้วย ดังนั้นการจัดทำแผนงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร จึงเป็นแผนปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนงานที่จะต้องดำเนินการ แผนทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำไปสู่แผนทางการเงินในที่สุด พร้อมกับสามารถใช้แผนงบประมาณนี้เป็นเครื่องมือในการควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย และใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประเมินผลงานได้เป็นอย่างดี

เป้าหมายของการอบรม
1. องค์กรสามารถได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินการให้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2. พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานที่เกิดขึ้น 
3. ทำให้พนักงานได้เกิดองค์ความรู้ในงานที่ทำอย่างชัดเจน เพราะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนการวางแผนงบประมาณและหลังที่เกิดการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมีทัศนคติเชิงบวกและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง สามารถที่จะบริหารการจัดการ และขับเคลื่อนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในองค์กร และปัจจัยภายนอก 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมเพื่อให้สามารถนำไปสู่การบริหาร การเปลี่ยนแปลงของทีมงาน และสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนสู่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการวางแผนงบประมาณ 
2. ขบวนการของการจัดทำแผนงบประมาณเพื่อควบคุมกำไร 
3. โครงสร้างของการจัดทำแผนงบประมาณ 
4. การวางแผนงบประมาณการขาย 
      อบรม สัมมนา แนวทางการวางแผนงบประมาณการขาย 
      อบรม สัมมนา ปัจจัยที่ต้องพิจารณา 
      อบรม สัมมนา การพยากรณ์การขายเพื่อการจัดทำแผนการขาย 
5. การวางแผนงบประมาณการผลิต 
      อบรม สัมมนา แนวทางการวางแผนงบประมาณการผลิต 
      อบรม สัมมนา ปัจจัยที่ต้องพิจารณา 
6. การวางแผนงบประมาณการจัดซื้อ
      อบรม สัมมนา แนวทางการวางแผนงบประมาณการจัดซื้อ
      อบรม สัมมนา ปัจจัยที่ต้องพิจารณา 
7. การวางแผนงบประมาณแรงงาน 
      อบรม สัมมนา แนวทางการวางแผนงบประมาณแรงงาน 
      อบรม สัมมนา ปัจจัยที่ต้องพิจารณา
8. การวางแผนงบประมาณค่าโสหุ้ยการผลิต
9. การวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
10. ความสำคัญของการวางแผนงบประมาณยืดหยุ่น 
11. การวางแผนงบประมาณเงินสด 
12. การควบคุมผลการดำเนินงานโดยผ่านงบประมาณที่ได้จัดทำขึ้น
13. การจัดทำรายงานเพื่อการควบคุม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน และระดับผู้บริหาร ที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนงบประมาณ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายในองค์กรชั้นนำ เป็นวิทยากรอิสระ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การขายการเงินการวางแผน

แสดงความคิดเห็น