หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนและการบริหารกลยุทธ์ - หลักสูตร 2 วัน
(Strategic Planning and Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนและการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กลยุทธ์ธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับทุกบริษัทและทุกองค์กร องค์กรที่ประสบความสำเร็จบรรลุวิสัยทัศน์และมีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องนั้น สามารถกล่าวอ้างได้ว่าเป็นองค์กรที่มีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมและบริหารกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในเบื้องต้นที่องค์กรจะต้องให้ความใส่ใจเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นเลิศทั้งในเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการนำพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงพบว่าองค์กรที่สามารถออกแบบและบริหารแผนกลยุทธ์ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลนั้นมีอยู่จำนวนไม่มากนัก ซึ่งส่วนมากจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือเป็นองค์กรข้ามชาติ (Multi-National Firm) ที่มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันอยู่ก่อนแล้วทั้งในด้านเงินทุนและทุนทางปัญญา และมีความสามารถในการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกมาเป็นผู้ชี้แนะหรืออำนวยการในการออกแบบและวางแผนกลยุทธ์ให้กับองค์กร แต่จากข้อมูลขององค์กรธุรกิจต่างๆพบว่าองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มิได้มีแนวคิดหรือความรู้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจที่จะช่วยองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ และบ่อยครั้งก็ให้ผลในทางตรงกันข้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานขององค์กรเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ด้วย แผนงานกลยุทธ์ที่จัดทำกันขึ้นกลับกลายเป็นความสูญเปล่าและสิ้นเปลืองทรัพยากรขององค์กรไปโดยไม่สมควร 
ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือความล้มเหลวของการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ แม้ว่าองค์กรจะมีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายได้อย่างแท้จริง หลายๆองค์กรก็มักจะผิดพลาดในเรื่องนี้ ซึ่งสาเหตุหลักๆแห่งความล้มเหลวมาจากข้อบกพร่องต่างๆของวิธีการจัดทำแผนกลยุทธ์ในอดีต เช่น
       การให้ความสำคัญด้านการเงินหรือผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขทางบัญชี ทำให้แผนส่วนใหญ่เป็นเพียงแผนที่มุ่งเน้นด้านการจัดทำงบประมาณสำหรับแผนปฏิบัติการที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสถานการณ์ของธุรกิจตามจริง 
       แผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้นตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจากการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่ไม่ทันสมัยและครบถ้วนเพียงพอ จึงไม่ได้มาซึ่งแผนที่สามารถตอบสนองการปฏิรูปธุรกิจได้อย่างแท้จริง 
       การละเลยการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่พิจารณาถึงความสามารถด้านทรัพยากรการลงทุนในปัจจุบันและข้อจำกัดของการบริหาร ทำให้การนำไปปฏิบัติมีความเป็นไปได้น้อย 
       กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ไม่ครบวงจรและละเลยการมุ่งเน้นในการกำหนดแนวทาง เครื่องมือและเทคนิคในการติดตาม ทวนสอบและประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมในทางปฏิบัติ ิ 
การจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจเป็นกระบวนการที่มีลักษณะของความเป็นระบบสูงมาก มีการดำเนินงานเป็นขั้นตอนอย่างมีแบบแผน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้บริหารในระดับส่วนงานจะต้องมีความรู้และเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์อย่างถูกต้องและลึกซึ้ง เพื่อให้แผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้นมีการเชื่อมโยงอย่างสอดประสานในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและสอดรับกับเป้าหมายทางธุรกิจและการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร จึงจะได้มาซึ่งกลยุทธ์ธุรกิจที่มีประสิทธิผลและมีความเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับบริบทขององค์กร และที่สำคัญอย่างยิ่งคือการได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ที่มีความเป็นรูปธรรมถึงในระดับแผนปฏิบัติการที่มีความเป็นไปได้จริงและมีประสิทธิภาพด้วย 
การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะแก่บุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารในระดับกลางและสูงให้เข้าใจถึงแนวคิดหลักการของการวางยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร การประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่สำหรับการออกแบบกลยุทธ์ การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติหรือการบริหารจัดการกลยุทธ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันเพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่าแผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้นจะเป็นแผนกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยม มีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และนำไปสู่การปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและเทคนิคขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเครื่องมือในการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจไปประยุกต์ใช้จัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรได้อย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกทักษะการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์กลยุทธ์ การสร้างแผนที่กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการริเริ่มต่างๆ
เพื่อให้ความรู้เทคนิคของการบริหารจัดการสมัยใหม่เกี่ยวกับแนวทางในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I
Introduction to Modern Business Strategic Management
 วิธีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่
       ความสำคัญของกลยุทธ์ต่อความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่
       แผนกลยุทธ์ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

กับดักของการบริหารจัดการกลยุทธ์
       สาเหตุของความล้มเหลวของแผนกลยุทธ์
       การปรับเปลี่ยนอย่างยืดหยุ่นของแผนกลยุทธ์

ภาพรวมของการจัดทำแผนกลยุทธ์
       ยุทธศาสตร์และทิศทางธุรกิจขององค์กรประเด็นมุ่งเน้นที่แตกต่างของกลยุทธ์
       ขั้นตอนพื้นฐานของการจัดทำแผนกลยุทธ์
       การจัดตั้งโครงสร้างทีมงานการจัดทำแผนกลยุทธ์

การทำความเข้าใจองค์กรและสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจขององค์กร
       การวิเคราะห์โครงสร้างการดำเนินธุรกิจขององค์กร Value Chain และ Supply Chain
       การประเมินองค์กรด้วย Organizational Intelligence Model

       Workshop 1 : การจัดทำโครงสร้างการดำเนินธุรกิจขององค์กร

Essential of Business Strategy Design #1
 การทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์กร
       External Analysis
       Internal Analysis
       Direction of Corporate Strategy

การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
การวิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
       SWOT Analysis
       Workshop 2 : การวิเคราะห์ SWOT

Day II

Essential of Business Strategy Design #2
การกำหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT
รูปแบบกลยุทธ์ธุรกิจ (Generic Business Level Strategy)
การกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจ Key Factor of Success และการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การกำหนดกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ Key Factor of Success
       Workshop 3 : K.F.S and Gap Analysis
Essential of Business Strategy Design #3
 สมมติฐานผลลัพธ์การดำเนินกลยุทธ์และประมาณการผลลัพธ์ทางการเงิน
 แนวคิด Economic Value Management (EVM)
 การขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วย Balanced Scorecard และการจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)
 การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระดับกลไกงาน
 การติดตามกลยุทธ์และ Management Cockpit
       Workshop 4 : การจัดทำแผนที่กลยุทธ์


แนวทางการฝึกอบรม
การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้ได้ทันที 
เนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบัติการ (Work Shop) , การแสดงสถานการณ์จำลอง (Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับจริตของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม