หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผน-ขั้นตอน-เทคนิคและการบริหารโครงการก่อสร้าง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผน-ขั้นตอน-เทคนิคและการบริหารโครงการก่อสร้าง

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ในโครงการก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็น อาคาร โรงงาน ที่พักอาศัย หรือโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ มีความแตกต่างกันในรายละเอียดทั้ง รูปแบบการออกแบบ วิธีและขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งในแต่รายละเอียด แต่ละรูปแบบต้องอาศัยความเข้าใจ การวิเคราะห์เจาะลึกถึงขั้นตอนและวิธีการที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อที่สามารถวางแผนงาน และควบคุมการทำงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งทางด้าน คุณภาพ ต้นทุน และเวลา 
โครงการๆหนึ่งจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้จัดการโครงการและผู้เกี่ยวข้องต้องมีความรู้และความเข้าใจรวมทั้งทักษะ เพื่อเข้าใจในคุณสมบัติของทรัพยากรสำหรับงานก่อสร้าง รวมทั้งสามารถวางแผนการใช้งาน ติดตามและวัดผลการใช้งาน และปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีใช้งานให้ดีขึ้นกรณีที่ผลการใช้งานนั้นไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ เนื่องจากผลของการใช้ทรัพยากรไม่ถูกวิธีย่อมส่งผลกระทบถึง “ต้นทุน” ซึ่งอาจทำให้ผลกำไรลดลงหรือบางโครงการอาจถึงขั้นขาดทุน ส่งผลกระทบถึง”ระยะเวลา”ซึ่งอาจทำให้โครงการแล้วเสร็จล่าช้าจากการวางแผนไม่ละเอียด หรือใช้ทรัพยากรเกินกว่ากำหนดทำให้ต้องใช้เวลาในการหาทรัพยากรนั้นมาเพิ่ม รวมทั้งส่งผลถึง”คุณภาพของงาน” ถ้าใช้วัสดุผิดประเภท ใช้คนไม่ถูกกับงาน หรือวิธีขั้นตอนไม่ถูกต้อง ซึ่งความรู้และความเข้าใจดังกล่าวจะช่วยให้กระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกัน ค่อนข้างสูงเนื่องจากอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเร็ว หรือมีเม็ดเงินลงทุนที่สูง ย่อมต้องมีผู้เล่นใหม่ๆเข้าสู่สนามแข่งขันตลอดเวลา ดังนั้น “ขีดความสามารถทางการแข่งขัน”หนึ่งที่สำคัญคือการบริหารต้นทุนให้ต่ำที่สุดใช้เวลาให้น้อยที่สุด แต่ยังตอบสนองความต้องการลูกค้าทางด้านคุณภาพได้ดีเช่นเดิม ดังนั้นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้าง รวมถึงวิธีการบริหารอย่างถูกต้องจะช่วยให้ องค์กรสามารถเสนอความได้เปรียบนี้ในการแข่งขันได้มากขึ้น 
โครงการทุกโครงการต่างมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลารวมถึงมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารแต่ละองค์กรตั้งเป้าหมายไว้ แต่ในความเป็นจริงการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของโครงการย่อมมีโอกาสเจออุปสรรค และปัญหาทั้งที่คาดการณ์ไว้และที่ไม่ได้คาดการณ์ ดังนั้นถ้าผู้ควบคุมงานในโครงการไม่มีทักษะและเครื่องมือเตรียมพร้อมไว้สำหรับรับมือ โครงการนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวหรือแม้จะดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ แต่ก็อาจจะไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านต่างๆที่ผู้บริหารองค์กรตั้งเป้าหมายไว้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ รวมทั้งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่ระดับสูงในอนาคต 
เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือ และเทคนิคในการวิเคราะห์และวางแผนงานก่อสร้าง และประยุกต์ปรับใช้เพื่อพัฒนาสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเทคนิคและขั้นตอนรวมถึงวิธีการตรวจสอบและควบคุมงานในทุกขั้นตอน ของงานก่อสร้างเพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
เพื่อเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ที่ได้จากการสอนและการแลกเปลี่ยนและ สามารถนำไปเป็นกรณีศึกษาสำหรับการควบคุมงานและบริหารงานในอนาคต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานก่อสร้างทั่วไป
       เข้าใจประเภทและรูปแบบของโครงการก่อสร้างแบบต่างๆเช่น High & Low rise Building - Plant/Industrial – Housing - Infrastructure บริหารและจัดการแตกต่างกันอย่างไรในทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริง
      
 ผู้ควบคุมงานก่อสร้างควรมีทักษะใดบ้าง
      
 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรสำหรับงานก่อสร้าง (4M : Man/Machine Money Material Method/Management)
      
 สาเหตุที่โครงการไม่ประสบผลสำเร็จทั้งด้านคุณภาพ เวลา และต้นทุน 
 PART 2 : การวางแผนงานสำหรับโครงการก่อสร้างทั่วไป
       เข้าใจหลักการของการวางMethod Statement และ Work Breakdown Structure 
      
 หลักการจัดทำแผนงานและการประมาณเวลาก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ 
      
 หลักการบริหารจัดการทรัพยากร 4M ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
      
 Risk Management หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ในโครงการเพื่อจัดเตรียมแผนรองรับ 
 PART 3 : ข้อควรรู้สำหรับงานEarth workและงานโครงสร้าง
       งาน Site Mobilization 
      
 งานดิน(Earth Work) และงานที่เกี่ยวข้องเช่น งานขุดดิน,งานSheet Pile,งานPlatform 
      
 งานเข็มตอกและเข็มเจาะ 
      
 งานฐานรากทั่วไปและฐานรากแผ่ (Mat Foundation) 
      
 งานคอนกรีต ( Concrete Work ) 
      
 งานเหล็กเสริมคอนกรีต ( Steel Reinforcement ) 
      
 งานเหล็กโครงสร้าง ( Steel Structure ) 
      
 งานTemporary Support เช่น นั่งร้านทั่วไป และ Table Form 
      
 งานSPECIAL WORK เช่น งานModifyโครงสร้าง,งานตัดชิ้นส่วนคอนกรีต,งานCoring,งานซ่อมแซมโครงสร้างเช่นเสาเข็มทรุด โครงสร้างแตกร้าว 
 PART 4 : ข้อควรรู้สำหรับงานสถาปัตย์และงานตกแต่ง
      
 การตรวจรับงานโครงสร้างก่อนเริ่มงานสถาปัตย์ (Handover Trade to Trade) 
      
 งานWall ประเภทต่างๆเช่น ก่อฉาบ,ผนังสำเร็จ,ผนังDry Wall 
      
 งานRoofing 
      
 งานWall & Floor Tiling 
      
 งานCeiling 
      
 งานFlooring ประเภทต่างเช่น ลามิเนต, Epoxy, Hardener 
      
 งานระบบกันซึม 
      
 งานวงกบ ประตู-หน้าต่าง 
      
 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ 
      
 งานระบบแสงสว่าง 
      
 งานสุขาภิบาล 
      
 งานระบบประปา 
 PART 5 : ข้อควรรู้สำหรับงานภายนอกอาคาร
      
 งานถนนและระบบสาธารณูปโภค 
      
 งานรั้วบริเวณ 
       
งานHard Scape และ Soft Scape

แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการโครงการ
วิศวกรโครงการ 
ผู้ควบคุมงาน
หัวหน้างานทุกระดับ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม