หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผน บริหารเวลา สื่อสารร่วมกัน บรรลุเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน
(Communication Time Management and Planning for Target)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผน บริหารเวลา สื่อสารร่วมกัน บรรลุเป้าหมาย (Communication Time Management and Planning for Target)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องประกอบด้วย แผนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ มีความชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้การประสบความล้มเหลวหลายครั้งไม่ใช่เป้าหมายสูงเกินไป หรือยากที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ แต่เป็นเพราะแผนงานที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสมทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเดินทางสู่เป้าหมายได้
การบริหารแผนงานให้ประสบความสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องใช้ทักษะหลายๆด้าน ในการบริหารแผนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด เช่น.....
       การให้ความสำคัญกับการวางแผนที่ชัดเจน
       การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
       การมีวินัยในการทำงาน
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
การสื่อสารที่ดี ทำให้ทีมงานดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานข้ามสายงาน (Cross Function) ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ทั้งเป้าหมายบุคคล ทีมงาน และ องค์กร


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในเรื่องการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและสามารถนำไปปฏิบัติกับเป้าหมายของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล และประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารเวลากับแผนงานที่กำหนดไว้ในกรณีพบเจอปัญหา/อุปสรรคได้ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้เหมือนเดิม
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของทักษะการสื่อสารที่ดี สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำงานเป็นทีมเวิร์คบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ แล้วนำมาใช้เชื่อมโยงกันในการสร้างผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารและการวางแผน....บรรลุเป้าหมาย
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการมุ่งสู่เป้าหมาย
       การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพ
       การบริหารแผนงานให้มีประสิทธิผล
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์
       Workshop : กำหนดแนวทางการวางแผนบรรลุเป้าหมาย
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management)
       สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเวลา
       คนที่จัดการชีวิตของตนเองได้ดี จะทำดังนี้....
       เครื่องมือการบริหารเวลาและการประยุกต์ใช้
       คุณสมบัติของนักบริหารเวลาที่มีประสิทธิผล
       Workshop : การบริหารเวลาให้งานประสบความสำเร็จ
แก่นสำคัญของการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่น (Empathy Communication)
       องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร
       แนวความคิดของการสื่อสารที่ดี
       ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสื่อสารผิดพลาด
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       Workshop : ประเด็นสำคัญของการสื่อสารที่ดี
การให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
       องค์ประกอบสำคัญของทีมงาน
       หลักการทำงานแบบทีมเวิร์ค
       การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
       การสร้างทีมเวิร์ค...ทีมในฝัน
       Workshop : การทำงานเชิงรุกสร้างทีมเวิร์คร่วมกัน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ