หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผน บริหารเวลา สื่อสารร่วมกัน บรรลุเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน
(Communication Time Management and Planning for Target)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผน บริหารเวลา สื่อสารร่วมกัน บรรลุเป้าหมาย (Communication Time Management and Planning for Target)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องประกอบด้วย แผนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ มีความชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้การประสบความล้มเหลวหลายครั้งไม่ใช่เป้าหมายสูงเกินไป หรือยากที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ แต่เป็นเพราะแผนงานที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสมทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเดินทางสู่เป้าหมายได้
การบริหารแผนงานให้ประสบความสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องใช้ทักษะหลายๆด้าน ในการบริหารแผนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด เช่น.....
       การให้ความสำคัญกับการวางแผนที่ชัดเจน
       การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
       การมีวินัยในการทำงาน
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
การสื่อสารที่ดี ทำให้ทีมงานดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานข้ามสายงาน (Cross Function) ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ทั้งเป้าหมายบุคคล ทีมงาน และ องค์กร


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในเรื่องการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและสามารถนำไปปฏิบัติกับเป้าหมายของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล และประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารเวลากับแผนงานที่กำหนดไว้ในกรณีพบเจอปัญหา/อุปสรรคได้ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้เหมือนเดิม
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของทักษะการสื่อสารที่ดี สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำงานเป็นทีมเวิร์คบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ แล้วนำมาใช้เชื่อมโยงกันในการสร้างผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารและการวางแผน....บรรลุเป้าหมาย
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการมุ่งสู่เป้าหมาย
       การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพ
       การบริหารแผนงานให้มีประสิทธิผล
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์
       Workshop : กำหนดแนวทางการวางแผนบรรลุเป้าหมาย
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management)
       สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเวลา
       คนที่จัดการชีวิตของตนเองได้ดี จะทำดังนี้....
       เครื่องมือการบริหารเวลาและการประยุกต์ใช้
       คุณสมบัติของนักบริหารเวลาที่มีประสิทธิผล
       Workshop : การบริหารเวลาให้งานประสบความสำเร็จ
แก่นสำคัญของการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่น (Empathy Communication)
       องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร
       แนวความคิดของการสื่อสารที่ดี
       ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสื่อสารผิดพลาด
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       Workshop : ประเด็นสำคัญของการสื่อสารที่ดี
การให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
       องค์ประกอบสำคัญของทีมงาน
       หลักการทำงานแบบทีมเวิร์ค
       การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
       การสร้างทีมเวิร์ค...ทีมในฝัน
       Workshop : การทำงานเชิงรุกสร้างทีมเวิร์คร่วมกัน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร