หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์กำไร-ต้นทุน-ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การวิเคราะห์กำไร-ต้นทุน-ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  ในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น พื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ และผู้ดูแลในแต่ละหน่วยงานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์กำไร-ต้นทุน-ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นความสามารถในการกำไร (Profitability) ของธุรกิจ ในการประเมินเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งขัน
  ในการคำนวณวิเคราะห์กำไร-ต้นทุน-ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนั้น ในปัจจุบันเราสามารถทำได้โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Microsoft Excel เพื่อวิเคราะห์หาค่าต่าง ๆ โดยเราจำเป็นต้องรู้จักประยุกต์ใช้สูตรการคำนวณต่าง ๆ และเครื่องมือในการวิเคราะห์ต่าง ๆ ใน Microsoft Excel เพื่อนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบกราฟ และตารางรายงานสรุป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการวิเคราะห์กำไร-ต้นทุน-ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้งานสูตรต่าง ๆ ที่จำเป็นเบื้องต้นใน Microsoft Excel
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบกราฟด้วย Microsoft Excel
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การจัดทำตารางรายงานสรุปด้วย Microsoft Excel

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การวิเคราะห์กำไร-ต้นทุน-ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
2. การใช้งานสูตรต่าง ๆ ที่จำเป็นเบื้องต้นใน Microsoft Excel
3. การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบกราฟด้วย Microsoft Excel
4. การจัดทำตารางรายงานสรุปด้วย Microsoft Excel

แนวทางในการฝึกอบรม
 รูปแบบการฝึกอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
       โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด
       โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา
 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่มีโปรแกรม Microsoft Excel

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างานที่รับผิดชอบหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนไม่เกิน 50 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การวิเคราะห์การนำเสนอMicrosoft Excel

แสดงความคิดเห็น