หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Design Failure Mode and Effects Analysis)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Failure Mode and Effects Analysis)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
กระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผผลิตภัณฑ์ (DFMEA – Design Failure Mode and Effects Analysis) เป็นขั้นตอนหรือวิธีการหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันปัญหาความล้มเหลวใน การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) เนื้อหาในหลักสูตรของ จะช่วยให้องค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าผลจากการออกแบบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน หน้าที่ต่าง ๆ และอายุการใช้งานที่กำหนด
เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ จากการใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รับการทบทวนและแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
เพื่อทำให้มั่นใจว่าผลการออกแบบสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (DFMEA) ไม่ใช่เป็นการควบคุมกระบวนการออกแบบเพื่อเอาชนะความอ่อนแอในการออกแบบแต่เป็นการใช้ข้อกำหนดทางเทคนิคและทางกายภาพ มาใช้เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาออกแบบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
09.00 – 10.00 น.
     อบรม สัมมนา หลักการและแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์
     อบรม สัมมนา ความสำเร็จและความล้มเหลวของการสร้างสรรค์นวัตกรรม
     อบรม สัมมนา การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักการ TRIZ
     อบรม สัมมนา หลักการของ Design for Six Sigma (DFSS)
10:00 – 12:00น.
     อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ DFMEA
     อบรม สัมมนา ขั้นตอนการจัดทำ DFMEA
        - ทบทวนรายละเอียดข้อกำหนดหน้าที่หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
        - ปัญหาการใช้งานของผู้ใช้และผู้ผลิตในผลิตภัณฑ์และการเคลมสินค้า
        - จัดทำตาราง QFD และ อาจเปรียบเทียบข้อมูลด้านคุณภาพ
        - ระดมสมองหาความเป็นไปได้ของข้อบกพร่อง
        - เรียงลำดับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อบกพร่องที่คาดไว้
        - กำหนดระดับความรุนแรง (Seriousness)
        - กำหนดระดับของอัตราการเกิดปัญหา (Occurrence)
        - กำหนดระดับของการตรวจพบปัญหา (Detection)
        - การคำนวณ PRN
        - ออกแบบ Action Plan
        - วิธีการควบคุมป้องกันและการค้นหาข้อพกพร่องที่เกิดจากหน้าที่ของผลิตภัณฑ์บกพร่อง
12.00 – 13.00 น.
     อบรม สัมมนา พัก
13.00 – 16.00 น.
     อบรม สัมมนา  ประเมินผลกระทบและความล้มเหลวจากการออกแบบจริงในปัจจุบัน
     อบรม สัมมนา  สรุปคะแนน/จัดสำดับความสำคัญและเสนอแนะมาตรการปรับปรุง
     อบรม สัมมนา การให้คะแนน S O D และสรุปผลจัดลำดับความสำคัญและเสนอแนะมาตรการปรับปรุง
     อบรม สัมมนา ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการของ DFMEA กับ PFMEA
     อบรม สัมมนา Q&A

รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยาย 30% Workshop 70%
การทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็น

พื้นฐานของผู้เรียน มีพื้นฐานของ FMEA อยู่แล้ว

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม