หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ - หลักสูตร 1 วัน
(Failure Mode and Effects Analysis - FMEA)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis - FMEA)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
 ในการพัฒนาสินค้าชนิดใหม่ หรือการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด และตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ผู้ผลิตย่อมต้องหาทางป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนและต่อเนื่อง ทั้งยังต้องควบคุมคุณภาพให้คงที่ตลอดกระบวนการและทุก ๆ ชิ้นงานที่ผลิต วิธีหนึ่งที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต และถูกระบุไว้ในมาตรฐานการผลิตจากสำนักต่าง ๆ คือ กระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) FMEA เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันปัญหาความล้มเหลวในส่วนของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบควบคุมกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์
หลักสูตรอบรม FMEA นี้ มุ่งเน้นเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการนำเทคนิค FMEA เข้ามาประยุกต์ใช้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในการทำงาน

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้เข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
เพื่อให้เข้าใจและทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของทีมงานในการจัดทำ Design และ Process FMEA
เพื่อให้เข้าใจ Process –FMEA ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดข้อบกพร่อง
เพื่อให้มีความเข้าใจในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบตามคู่มือมาตรฐานฉบับใหม่
สามารถจัดทำ Process –FMEA ที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่งมอบสู่ลูกค้า

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความเข้าใจพื้นฐาน และความหมายของ FMEA
วัตถุประสงค์ และประเภทของ FMEA
การประยุกต์ใช้ FMEA ตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO/TS16949:2009
ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ
แนวคิดและเทคนิคของ Design FMEA และวิธีการนำไปใช้กับขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึง ตัวอย่างคำแนะนำในการนำ Design FMEA
แนวคิดและเทคนิคของ Process FMEA และวิธีการนำไปใช้กับขั้นตอนการออกแบบกระบวนการ ผลิตภัณฑ์รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำในการนำ Process FMEA ไปใช้
เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของค่าความรุนแรง, โอกาสเกิด และการตรวจจับตามคู่มือ FMEA ฉบับ ใหม่
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
1. การบรรยาย ยกตัวอย่าง โดยการสื่อสารแบบ 2 ทาง
2. กรณีศึกษา ทำ Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม