หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Data Analytics for Efficiency Improvement)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Data Analytics for Efficiency Improvement)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data Analytics for Decision Making) เป็นแนวทางที่ผู้บริหารองค์กรในทุกระดับใช้ในการบริหารงาน เพราะข้อมูล (Data) ที่เกิดขึ้นในองค์กรมีคุณค่ามหาศาล การนำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ทำให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ได้จริง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในทุกๆหน่วยงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วการนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในรูปแบบต่างๆ เช่น...
    การใช้แนวความคิดแบบลีน (Lean)
    การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพ ( 7 QC Tools)
    การบริหารจัดการความสูญเสีย (7 Waste)


มาใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการประยุกต์ใช้ โดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ก็จะทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดำเนินการได้อย่างครบวงจรสามารถบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึก (Insight Data Analytics) ช่วยทำให้การใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่างๆได้ เช่น...
    Data Analytics for Digital Marketing
    Data Analytics for Decision Marketing
    Data Analytics for Business Strategy
    Data Analytics for Innovation

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้และเห็นประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเอง ทีมงานและองค์กร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการข้อมูลและแนวทางการบริหารคุณภาพที่ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ นำไปสู่ความมีประสิทธิภาพของการบริการงานที่เพิ่มมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้เทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหาร และการทำงานกับเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็น Digital Transformation
เพื่อทำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้การทำงานด้วยพลังของข้อมูล (Data Driven) ด้วยตัวเองในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทันที สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
       สำรวจแนวความคิดในการทำงาน
       หลักการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean)
       การตระหนักรู้การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพ (7 QC Tools)
       การบริหารจัดการความสูญเสีย (7 Waste)
       Workshop : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเอง
การเข้าใจข้อมูล (Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
       การใช้ข้อมูลด้วย DIKW Framework
       คุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
       การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Data Collection)
       กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight Data Analytics)
       Workshop : กำหนดแนวทางการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
การบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
       คำนิยามของ Digital Transformation
       การใช้เทคโนโลยีสร้าง Application ในการทำงาน
       การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยข้อมูล (Improvement)
       การนำ Data มาแสดงผลในการตัดสินใจ (Data Visualization)
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลของตัวเอง
การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
       การใช้ Data Analytics for Digital Marketing
       การใช้ Data Analytics for Decision Marketing
       การใช้ Data Analytics for Business Strategy
       การใช้ Data Analytics for Innovation
       กิจกรรม : การนำเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยข้อมูล
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร