หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT - หลักสูตร 1 วัน

(Kiken Yoshi Training)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
KYT เป็นแนวความคิดของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม โดยหลักการสำคัญคือ การปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง มีการคิดพิจารณาก่อนที่จะทำงานใดๆ ว่างานนั้นๆอาจจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง และจะป้องกันได้อย่างไร จากนั้นเลือกสิ่งที่เป็นอันตรายมากที่สุดมาทำการพิจารณาแก้ไข และการให้คำมั่นสัญญาหรือปฏิญาณตนของผู้ปฏิบัติงาน เป็นการเตือนตนเองก่อนลงมือทำงานว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสำหรับการทำงานและปลอดภัยต่อพนักงานเองรวมถึงเพื่อร่วมงาน จึงจะเริ่มลงมือทำงานได้ โดยการชี้นิ้วไปที่การทำงานนั้นๆ หรือเรียกว่า “นิ้วชี้ ปากย้ำ”

ดังนั้นการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT เป็นวิธีที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุอันตรายจากการทำงานและการหามาตรการป้องกัน การสร้างจิตสำนึกในการค้นหาอันตรายละการลดอุบัติเหตุ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิดค้น จะเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและเป็นวิธีการป้องกันแบบยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาอันตรายจากการทำงาน วิเคราะห์หาสาเหตุและหามาตรการป้องกันอันตรายก่อนการทำงาน
2. สามารถนำหลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT ไปใช้งานได้จริง
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหาอันตรายต่างๆ ที่อาจจะมีอยู่หรือแฝงอยู่ในงาน เพื่อหาวิธีการควบคุมและป้องกันด้วยตนเอง
5. ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
6. ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้วยวิธีการที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิดค้น

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สถานการณ์ความไม่ปลอดภัย / อุบัติเหตุในสถานประกอบการของไทยในปัจจุบัน
ความหมายของความปลอดภัย
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ / แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ / หลักในการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT 4 ขั้นตอน
Workshop : การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงานและอุบัติเหตุในการทำงาน
Workshop : การนำเสนอผลงานกลุ่ม

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
1. การบรรยาย
2. กรณีศึกษา
3. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop
4. การนำเสนอผลงานกลุ่ม

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Kiken Yoshi Trainingความปลอดภัยวิเคราะห์งาน

แสดงความคิดเห็น