หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ Why Why Analysis - หลักสูตร 1 วัน
(Why Why Analysis)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ Why Why Analysis (Why Why Analysis)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยมากมักจะมีการผลิตหรือการเดินเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุ้มกับการซื้อเครื่องจักรมาใช้งาน การหยุดเครื่องจักรแต่ละครั้ง นั่นหมายถึงโอกาสที่จะทำรายได้จากเครื่องจักรก็จะหยุดชะงักไปด้วย ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของการใช้งานเครื่องจักรก็คือ ต้องไม่มีเครื่องจักรหยุดงานเลย อย่างไรก็ตามในกระบวนการผลิตก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำงานของเครื่องจักรเพียงอย่างเดียว แต่มีส่วนประกอบมากมาย ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การนำเข้าวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ การขนส่งผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงแรงงานคน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตนี้ ย่อมทำให้เกิดปัญหาในการผลิต เกิดของเสีย และเกิดการหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการทำของเสียเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงงานทั้งหลายไม่ต้องการ
อย่างไรก็ตามเราคงไม่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาได้ยาก แม้จะมีการควบคุมทุกจุดของการทำงานอย่างเข้มงวดก็ตาม แต่เมื่อปัญหาขึ้นแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด เพื่อให้สายการผลิตกลับมาทำงานได้อีกครั้ง และต้องป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบเดิมเกิดซ้ำขึ้นมาอีก
การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการแก้ไขที่รากเหง้าของปัญหา ไม่เพียงแต่ให้ยาแก้ปวดแล้วปัญหาจะจบไปได้ เราต้องแก้ไขถึงขั้นต้องตัดเนื้อร้ายทิ้งไปหากจำเป็นเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นกลับมาอีก และวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นที่นิยม และน่าเชื่อถือได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถึงรากวิธีหนึ่งก็คือ Why Why Analysis

วัตถุประสงค์
1. ทำความเข้าใจหลักการและความจำเป็นของการแก้ปัญหาให้ถึงรากของปัญหา
2. เรียนรู้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นเป็นตอนในการนำเอา Why Why Analysis มาใช้ในการแก้ไขปัญหา

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Module 1: พื้นฐานขององค์ประกอบในการแก้ปัญหา
     อบรม สัมมนา a. หลักการแห่งความจริง 3 ประการ Gemba Gembutsu Genjitsu
        - Gemba การไปยังสถานที่เกิดเหตุ
        - Gembutsu การได้จับต้องและตรวจสอบตัวปัญหา
        - Genjitsu การคิดวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยความจริง ไม่มีการตั้งธงในการแก้ไขไว้ก่อน
     อบรม สัมมนา b. การหาต้นเหตุแห่งปัญหาด้วย 5W2H; What When Where Why Who How และ How many
     อบรม สัมมนา c. เทคนิคการระดมความคิดในกลุ่มเพื่อการแก้ปัญหา Brain Storming Technique
     อบรม สัมมนา d. การให้น้ำหนักในการแก้ปัญหา และผลกระทบของการเลือกทางแก้ไขที่ไม่เหมือนกัน Weighted Decision Choices
Module 2: การนำหลักการของ Why Why Analysis มาใช้งาน
     อบรม สัมมนา a. หลักการของ Why Why Analysis
        - การถามอย่างน้อย 5 ครั้งเพื่อลงไปให้ถึงรากเหง้าของปัญหา
     อบรม สัมมนา b. แบบฟอร์มตาราง 5 หลักการเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
     อบรม สัมมนา c. ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์ของผู้สอน
     อบรม สัมมนา d. การทดลองลงมือปฏิบัติจริงในการใช้ Why Why Analysis ในการแก้ปัญหา
     อบรม สัมมนา e. การนำ Why Why Analysis ไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนการทำงาน

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop ทำ Test ของ Tool ต่าง ๆ ที่ช่วยในการคิดอย่างเป็นระบบ สลับกับการบรรยาย

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
เนื่องจากอาจารย์มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้คนในหลายรูปแบบและหลายระดับ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของหลาย ๆ องค์กร การฝึกอบรมจึงเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม