หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกและนำเสนอโดนใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Analysis for PSDM & Effective Presentation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกและนำเสนอโดนใจ (Analysis for PSDM & Effective Presentation)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัญหาในการทำงาน การผลิต การปฏิบัติงานตามเป้าหมาย มีความสำคัญที่ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึกอย่างเหมาะสม เพื่อให้รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงด้วยข้อมูลต่าง ๆ พร้อมกับแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล แล้วสามารถสรุปรายงานสำหรับนำเสนอให้โดนใจ เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานและการประยุกต์ใช้
การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักการคิดประเภทต่าง ๆ ทำให้การแก้ปัญหาเกิดประสิทธิผลสูงมาก เพราะมองเห็นปัญหาต่างๆได้ครอบคลุมครบถ้วน และใช้หลักคิดมาประเมินแนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เป็นทางเลือกนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น......

การสรุปรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจน สามารถได้ข้อมูลที่ง่ายต่อการตัดสินใจ เพื่อทำให้การนำเสนอและรายงานโดนใจผู้ฟังมากที่สุด


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างลึกซึ้งด้วยเครื่องมือต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการแก้ปัญหาเชิงเหตุผลด้วยข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วน โดยการประยุกต์ใช้หลักการคิดประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบรายงานที่แสดงถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มีความชัดเจน ครบถ้วน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอให้โดนใจในรูปแบบต่างๆ สามารถเลือกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ (Analysis Problem with Tooling)
     การมองภาพของปัญหาแบบองค์รวม
     ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
     การตั้งคำถามด้วย Why (Why Why Analysis)
     การแยกประเด็นสำคัญด้วยผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)
     การขยายภาพของปัญหาด้วย Mind Map
     กิจกรรม : การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา
การค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักคิดต่าง ๆ
     หลักการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
     หลักการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
     หลักการคิดเชิงนอกกรอบ (Lateral Thinking)
     หลักการคิดได้แนวทาง (Solution Thinking)
     กิจกรรม : การค้นหาแนวทางแก้ปัญหา
การสร้างรูปแบบการรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไข
     รูปแบบรายงานด้วย A3 Report
     การรายงานด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ (Data Visualization)
     การรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขด้วยแบบฟอร์ม
     การนำเสนอโครงการจัดการปัญหา
     กิจกรรม : การออกแบบแนวทางรายงานของตัวเอง
เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจด้วยรูปแบบต่าง ๆ
     การนำเสนอเชิงการบรรยาย (Description)
     การนำเสนอเชิงการเล่าเรื่อง (Storytelling)
     การนำเสนอเพื่อการแข่งขัน (Pitching)
     การนำเสนอสร้างความเชื่อมั่น (Success Case)
     Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing