หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกและนำเสนอโดนใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Analysis for PSDM & Effective Presentation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกและนำเสนอโดนใจ (Analysis for PSDM & Effective Presentation)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัญหาในการทำงาน การผลิต การปฏิบัติงานตามเป้าหมาย มีความสำคัญที่ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึกอย่างเหมาะสม เพื่อให้รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงด้วยข้อมูลต่าง ๆ พร้อมกับแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล แล้วสามารถสรุปรายงานสำหรับนำเสนอให้โดนใจ เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานและการประยุกต์ใช้
การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักการคิดประเภทต่าง ๆ ทำให้การแก้ปัญหาเกิดประสิทธิผลสูงมาก เพราะมองเห็นปัญหาต่างๆได้ครอบคลุมครบถ้วน และใช้หลักคิดมาประเมินแนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เป็นทางเลือกนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น......

การสรุปรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจน สามารถได้ข้อมูลที่ง่ายต่อการตัดสินใจ เพื่อทำให้การนำเสนอและรายงานโดนใจผู้ฟังมากที่สุด


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างลึกซึ้งด้วยเครื่องมือต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการแก้ปัญหาเชิงเหตุผลด้วยข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วน โดยการประยุกต์ใช้หลักการคิดประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบรายงานที่แสดงถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มีความชัดเจน ครบถ้วน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอให้โดนใจในรูปแบบต่างๆ สามารถเลือกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ (Analysis Problem with Tooling)
     การมองภาพของปัญหาแบบองค์รวม
     ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
     การตั้งคำถามด้วย Why (Why Why Analysis)
     การแยกประเด็นสำคัญด้วยผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)
     การขยายภาพของปัญหาด้วย Mind Map
     กิจกรรม : การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา
การค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักคิดต่าง ๆ
     หลักการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
     หลักการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
     หลักการคิดเชิงนอกกรอบ (Lateral Thinking)
     หลักการคิดได้แนวทาง (Solution Thinking)
     กิจกรรม : การค้นหาแนวทางแก้ปัญหา
การสร้างรูปแบบการรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไข
     รูปแบบรายงานด้วย A3 Report
     การรายงานด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ (Data Visualization)
     การรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขด้วยแบบฟอร์ม
     การนำเสนอโครงการจัดการปัญหา
     กิจกรรม : การออกแบบแนวทางรายงานของตัวเอง
เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจด้วยรูปแบบต่าง ๆ
     การนำเสนอเชิงการบรรยาย (Description)
     การนำเสนอเชิงการเล่าเรื่อง (Storytelling)
     การนำเสนอเพื่อการแข่งขัน (Pitching)
     การนำเสนอสร้างความเชื่อมั่น (Success Case)
     Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ