หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วย 5 Gen และ 5 why - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วย 5 Gen และ 5 why

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        การแก้ไขปัญหาจากกระบวนการทำงานต่างๆเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไป เป็นทักษะของบุคลากรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงจะต้องมีทักษะในการค้นหาอาการหรือหาสาเหตุของรากเหง้าของปัญหา เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วดำเนินการแก้ไขด้วยตนเองได้ถูกต้องอย่างรวดเร็ว โดยต้องอาศัยเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก โดยใช้ 5 Gen (Genba , Genbutsu , Genjitsu , Genri ,Gensoku) รวมทั้งการใช้เครื่องมือ 5 Why Analysis ร่วมกันเพื่อพิจารณาและประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ปัญหาของงานอยู่ภายใต้การบริหารและควบคุมการผลิตได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของแนวคิดพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเพื่อให้งานนั้นมีคุณภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อลดต้นทุนในการผลิต แต่ไม่ลดคุณภาพของงาน
3. เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ 5ส แต่ละตัวนำประยุกต์ในหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1) ทำไมจะต้องมีวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และอาการงานด้านคุณภาพ ?
2) ความหมายด้านคุณภาพ และมาตรฐานการทำงานคืออะไร
3) Workshop 1 กิจกรรมงานคุณภาพ และสร้างความอยู่รอดขององค์กร
4) ของเสีย 7 ประการที่ทำให้เกิดงานนั้นเกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น
5) เครื่องมือ 7 Tools ที่ควรรู้จัก
6) การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
7) เป้าหมายของเทคนิค 3 Gen (Corrective Action Process)
        1.Genba : สถานที่จริง
        2.Genbutsu : ของจริง
        1.Genchi : สถานการณ์จริง
8) การเพิ่มประสิทธิภาพ 3 Gen ด้วย 2 Genที่เหลือ
        1. Genri : หลักการ/ทฤษฎี
        2. Gensoku : ระเบียนกฎเกณฑ์
9) Workshop 2 กิจกรรมการใช้หลักการ 5 Gen
10) หลักการเครื่องมือ 5 Why Analysis
11) การประยุกต์ใช้เครื่องมือ 5 Gen กับ 5 Why Analysis
12) Workshop 2 กิจกรรม การหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้ เครื่องมือ 5 Gen กับ 5 Why Analysis
13) การพิจารณาและการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาตามหลัก PDCA Model
14) Workshop 3 กิจกรรมการคิดและแก้ไขปัญหาเชิงระบบด้วยทีมประสิทธิภาพ
15) การติดตามประเมินผลโดยใช้ Balance Score Card & KPIs เป็นตัวชี้วัดจุดความสำเร็จของงาน
16) Workshop 4 กิจกรรมการวัดผล กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)
17) ถาม-ตอบ สรุปการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการฝึกอบรม
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม