หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจการประเมินและบริหารความเสี่ยงฯ - หลักสูตร 2 วัน
(Business Impact Analysis, Risk Assessment, and Business Continuity Strategy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจการประเมินและบริหารความเสี่ยงฯ (Business Impact Analysis, Risk Assessment, and Business Continuity Strategy)

อ. ภัทธาวุธ พรหมดำ

(ที่ปรึกษา การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM))

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การกำหนดแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ที่มีประสิทธิผล ต้องกระทำอยู่บนมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ลดผลกระทบต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถฟื้นฟูกระบวนการและกิจกรรมที่สำคัญและเร่งด่วน ในยามที่เกิดภาวะวิกฤติ อันส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินหากระบวนการที่สำคัญและเร่งด่วน (Critical or prioritized processes) อันจะนำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญในการกำหนดแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เพื่อเข้าใจประเด็นปัญหาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ, สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องตลอดจนกำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกล่าว
เพื่อกำหนดแผนในการตอบสนองต่อภาวะวิกฤติและแผนการจัดการในการลดผลกระทบอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
BCM Overview
    ทำไมต้องมีระบบ BCM – ตัวอย่างภัยพิบัติ และผลกระทบจากภัยพิบัติ
    ภาพรวมของลำดับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจก่อนและเมื่อเกิดวิกฤตการณ์
    ขั้นตอนการจัดทำ BCMS ตาม ISO 22301:2019
    BCM Roadmap
Business Impact Analysis (BIA)
    การประเมินผลกระทบทางธุรกิจ (BIA): กรอบของการทำระบบ (กิจกรรมหลัก & กิจกรรมสนับสนุน)
    MTPD หรือ MAO
    ขั้นตอนการและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
    การเลือกกิจกรรม และการหา MTPD, RTO
    การประเมินทรัพยากรที่จำเป็น
    ความสอดคล้องของ RTO (RTO Alignment)
Risk Assessment and Management
    การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
    ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
    เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
    Risk Treatment
BC Strategy and Plan
    กลยุทธ์และวิธีการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องทางธุรกิจ
    การเลือกกลยุทธ์
    ขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
    การวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์


 

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม