หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการด้วย SIPOC - หลักสูตร 1 วัน
(SIPOC Implementation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการด้วย SIPOC (SIPOC Implementation)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
 ในการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่มุ่งหวังผลกำไร หรือองค์กรที่ไม่ได้หวังผลกำไร ต่างก็ต้องมีการวัดผลของการดำเนินงาน และเมื่อมีการวัดผลของการดำเนินงาน ก็ต้องมีคำว่าการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
การปรับปรุงกระบวนการมีมากมายหลายมิติ อาจจะเป็นการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต ทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น ลดข้อบกพร่องของการทำงาน ลดจำนวนผู้ปฏิบัติการลง เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ ฯลฯ และด้วยเทคโนโลยีในการบริหารงานและการปรับปรุงกระบวนการในปัจจุบัน เราจะนิยมใช้ LEAN Concept หรือ Six Sigma Methodology ซึ่งมีกระบวนการปลีกย่อยมากมาย และต้องใช้เครื่องมือทางความคิด และการอบรมที่ยาวนาน อย่างไรก็ตามหัวใจของทั้งสองวิธีการ ก็คือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ
องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันจึงนิยมใช้ SIPOC Model มาวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดของการปรับปรุงกระบวนการ

วัตถุประสงค์
 ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Increasing)
ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการวิเคราะห์ภาพรวมของการปรับปรุงกระบวนการด้วย SIPOC Concept
ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง Brain Tools ที่ต้องนำมาใช้เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการโดยตรงของผู้รับบริการหรือลูกค้า และข้อจำกัดในการให้บริการจากผู้ให้บริการ และซัพพลายเออร์

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ภาคเช้า:
         SIPOC คืออะไร
            - SIPOC (Supply, Input, Process, Output, Customer) Diagram
            - การไหลของข้อมูลและกระบวนการใน SIPOC
         การวิเคราะห์กระบวนการ หรือ Process ใน SIPOC
            - แนวคิดการบริหารจัดการแบบ LEAN
            - แผนผังกระบวนการและแบบฟอร์มของ SIPOC
         Workshop
            - ฝึกเขียนแผนผังและกระบวนการในรูปแบบ SIPOC
ภาคบ่าย:
         Brain Tools สำหรับใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเมื่อได้ SIPOC
            - การเก็บข้อมูลดิบแบบ 5W2H จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด
            - CTQ (Critical to Quality) และ HOQ (House of Quality) สำหรับการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า สินค้า และข้อจำกัดของผู้ผลิต เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย
            - การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย Value Stream Mapping
         Workshop
            - ฝึกการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการด้วย Value Stream Mapping
            - ตัวอย่างการเขียนแผนปฏิบัติงานแบบ Integrated Midterm Plan ที่ได้มาจาก SIPOC และถูกใช้จริงจากบริษัทชั้นนำระดับโลก

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม