หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการด้วย SIPOC - หลักสูตร 1 วัน
(SIPOC Implementation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการด้วย SIPOC (SIPOC Implementation)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
 ในการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่มุ่งหวังผลกำไร หรือองค์กรที่ไม่ได้หวังผลกำไร ต่างก็ต้องมีการวัดผลของการดำเนินงาน และเมื่อมีการวัดผลของการดำเนินงาน ก็ต้องมีคำว่าการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
การปรับปรุงกระบวนการมีมากมายหลายมิติ อาจจะเป็นการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต ทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น ลดข้อบกพร่องของการทำงาน ลดจำนวนผู้ปฏิบัติการลง เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ ฯลฯ และด้วยเทคโนโลยีในการบริหารงานและการปรับปรุงกระบวนการในปัจจุบัน เราจะนิยมใช้ LEAN Concept หรือ Six Sigma Methodology ซึ่งมีกระบวนการปลีกย่อยมากมาย และต้องใช้เครื่องมือทางความคิด และการอบรมที่ยาวนาน อย่างไรก็ตามหัวใจของทั้งสองวิธีการ ก็คือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ
องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันจึงนิยมใช้ SIPOC Model มาวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดของการปรับปรุงกระบวนการ

วัตถุประสงค์
 ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Increasing)
ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการวิเคราะห์ภาพรวมของการปรับปรุงกระบวนการด้วย SIPOC Concept
ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง Brain Tools ที่ต้องนำมาใช้เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการโดยตรงของผู้รับบริการหรือลูกค้า และข้อจำกัดในการให้บริการจากผู้ให้บริการ และซัพพลายเออร์

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ภาคเช้า:
         SIPOC คืออะไร
            - SIPOC (Supply, Input, Process, Output, Customer) Diagram
            - การไหลของข้อมูลและกระบวนการใน SIPOC
         การวิเคราะห์กระบวนการ หรือ Process ใน SIPOC
            - แนวคิดการบริหารจัดการแบบ LEAN
            - แผนผังกระบวนการและแบบฟอร์มของ SIPOC
         Workshop
            - ฝึกเขียนแผนผังและกระบวนการในรูปแบบ SIPOC
ภาคบ่าย:
         Brain Tools สำหรับใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเมื่อได้ SIPOC
            - การเก็บข้อมูลดิบแบบ 5W2H จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด
            - CTQ (Critical to Quality) และ HOQ (House of Quality) สำหรับการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า สินค้า และข้อจำกัดของผู้ผลิต เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย
            - การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย Value Stream Mapping
         Workshop
            - ฝึกการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการด้วย Value Stream Mapping
            - ตัวอย่างการเขียนแผนปฏิบัติงานแบบ Integrated Midterm Plan ที่ได้มาจาก SIPOC และถูกใช้จริงจากบริษัทชั้นนำระดับโลก

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม