หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหาด้วย เทคนิค วาย-วาย - หลักสูตร 1 วัน

(Root Cause Analysis Why-Why Technique)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหาด้วย เทคนิค วาย-วาย

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
การแก้ไขปัญหาเป็นกิจกรรมคู่กับวิถีการทำงานของทุกคน
      อบรม สัมมนา การเลือกกระบวนการและเครื่องมือที่จำเป็นมักถูกมองข้ามและขาดหายไป ทำให้การแก้ไขไม่ตรงจุด ปัญหายังคงวนเวียน 
      อบรม สัมมนา การแก้ไขปัญหาโดยปราศการยืนยันและไตร่ตรองซึ่งสาเหตุและเส้นทางแห่งการเกิดปัญหานั้นอันเป็นผลให้แผนการดำเนินการแก้ไขเกิดขึ้นมากมายแต่ไม่ได้ผล
เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าแบบวาย-วาย ถูกออกแบบให้ได้สะดวก เพื่อเป็นกลไกคั่นกลางระหว่างปัญหาและการดำเนินการแก้ไข ให้ได้รับการไตร่ตรอง และระดมความคิดจากทีมงาน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 สามารถอธิบายปัญหาได้อย่างชัดเจนและมีแบบแผน
นำหลักการ PDCA และ Pareto (80:20) เข้ามาใช้ในกระบวนการแก้ไขปัญหา
เข้าใจตัวแบบของการแก้ไขปัญหา ผ่านมุมมองการตัดประเด็น และเจาะประเด็น
แยกแยะความแตกต่างของสาเหตุที่เป็นไปได้, สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด, สาเหตุรากเหง้า และสาเหตุที่แท้จริง
 ทีมงานร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหาผ่านตัวแบบวาย-วาย
เข้าใจแนวทางการออกแบบและสร้างทางเลือกในการตอบโต้ที่สาเหตุรากเหง้า


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
ปัญหาและการก่อปัญหา
      อบรม สัมมนา นิยามของปัญหา
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ของการเข้าใจปัญหา
      อบรม สัมมนา แนวทางในการทำความรู้จักกับปัญหา
การแก้ไขปัญหา และการปรุงอย่างต่อเนื่อง
      อบรม สัมมนา วงจรเดมมิ่ง (PDCA)
      อบรม สัมมนา ตัวแบบกระบวนการการแก้ไขปัญหา
      อบรม สัมมนา การตัดประเด็น (หลักการ Pareto) และการเจาะประเด็น
การเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา
การลงมือปฏิบัติ ติดตาม และขยายผล
Workshop I – การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของ การแก้ไขปัญหา และการปรุงอย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า ด้วยเทคนิค วาย-วาย
      อบรม สัมมนา ตัวแบบวาย -วาย
      อบรม สัมมนา กระบวนการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา อนุสาวรีย์ของ Jefferson
      อบรม สัมมนา Workshop II – การลงมือวิเคราะห์ วาย-วาย จากวิดีโอ Unbelievable ….?
การถอดบทเรียน สิ่งที่ได้เรียนรู้ หลุมพรางและอุปสรรคของนักวิเคราะห์

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การแก้ปัญหาWhy WhyPDCA

แสดงความคิดเห็น