หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย ผังก้างปลา และ Why-Why Analysis - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย ผังก้างปลา และ Why-Why Analysis

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  การแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์เจาะลึกไปถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อทำการแก้ปัญหาที่ต้นตอ เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดซ้ำจากสาเหตุเดิม
หลักสูตรนี้ออกแบบมาโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่หน้างาน โดยการลงพื้นที่หน้างานจริง สำรวจสภาพที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้สภาวะจริง แล้วนำมาผนวกรวมเข้ากับความรู้และประสบการณ์ในงานนั้น ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยผังก้างปลา และเทคนิคการวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุรากเหง้า (Root Cause) อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ที่จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำจากสาเหตุเดิมในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจประเภทของปัญหา
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาตามหลัก 5G
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาด้วยผังก้างปลา
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาด้วย Why-Why Analysis
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่หน้างานจริงได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า คือ อะไร ?
2. ปัญหา คือ อะไร ? มุมมองในการจำแนกประเภทปัญหา
3. ปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหา (Genba, Genbutsu, Genjitsu, Genri, Gensoku)
4. กระบวนการการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาด้วยผังก้างปลา
5. กระบวนการการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาด้วย Why-Why Analysis
6. การกำหนดมาตรการตอบโต้


แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง
1. Training & Group Coaching ที่เน้นการใช้คำถามฉุกคิดเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็น ยอมรับ และอยากเปลี่ยนด้วยตนเอง
2. Activity Based Learning ในการนำเกม และกิจกรรม เข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
3. Problem Based Learning ในช่วงการทำ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน และหัวหน้างานขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม