หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์สาเหตุและป้องกันด้วย 8Ds และ Why why analysis - หลักสูตร 1 วัน
(8Ds with Why why analysis for problem solving and prevention)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์สาเหตุและป้องกันด้วย 8Ds และ Why why analysis (8Ds with Why why analysis for problem solving and prevention)

ดร.ไมตรี บุญขันธ์

(วิทยากรที่ปรึกษาอุตสาหกรรม)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  องค์กรจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในสินค้าและบริการ ต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร มีขั้นตอนสำหรับการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกอีกชื่อว่า "กระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาแบบ 8D Report" เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งการพัฒนาให้ได้มาซึ่งคุณภาพนั้นสามารถทำได้โดยการลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย “บุคลากร” อันหมายถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน
  ปัญหาต่าง ๆ ของการทำงานในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะในกระบวนการทำงานภายในโรงงาน (Process in Factory) ซึ่งทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report & Why – Why Analysis เป็นพื้นฐานสำคัญและมีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในกระบวนการมาก การพัฒนาทักษะดังกล่าวส่งผลให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีความเป็นระบบ มีขั้นตอนและมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และได้ผลลัพธ์ทั้ง “การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา (Corrective & Preventive Action)” ที่มีร่วมกันในขั้นตอนของ 8D Report
  การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 8D Report & Why – Why Analysis มีขั้นตอนและข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลดังนี้
    อบรม สัมมนา D1: การจัดตั้งคณะทำงานแบบข้ามสายงาน (Build a Cross – Functional Team)
    อบรม สัมมนา D2: การทำความเข้าใจลักษณะของปัญหา (Describe the Problem)
    อบรม สัมมนา D3: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Implement Containment Action)
    อบรม สัมมนา D4: การระบุรากสาเหตุ (Define Root Causes)
    อบรม สัมมนา D5: การกำหนดปฏิบัติการแก้ไข (Define Corrective Action)
    อบรม สัมมนา D6: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาถาวร (Implement Permanent Corrective Action)
    อบรม สัมมนา D7: วางมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ (Prevent Recurrence)
    อบรม สัมมนา D8: การยินดีกับความสำเร็จของคณะทำงาน (Congratulate the Team)
  หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบทั้งหลักการ PDCS ,8Ds report, Fish bone diagram และ Why why analysis ได้อย่างเห็นผลแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการทำงานอย่างเป็นระบบ
เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วย 8Ds อย่างเป็นมีรูปแบบ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างคุณภาพในการทำงานได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
เพื่อเข้าใจถึงขั้นตอนและเทคนิคในการแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้า

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการของระบบการผลิตและงานบริการ
ปัญหาของการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและต้นทุนในองค์กร
แนวคิดการแก้ปัญหาและลักษณะของปัญหา
การสำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหาด้วยหลัก 5 Gen.
เทคนิคการหาสาเหตุรากเหง้าด้วย 5 why และปัจจัย 4M ในการทำงาน
เทคนิคการประยุกต์ใช้ why-why และแผนภูมิก้างปลา
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาและป้องกัน
ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา
เทคนิคการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน
วงจรการแก้ไขปัญหาที่หน้างานด้วยหลักการ 8Ds และ PDCA
    อบรม สัมมนาD1: การจัดตั้งคณะทำงานแบบข้ามสายงาน (Build a Cross – Functional Team)
    อบรม สัมมนาD2: การทำความเข้าใจลักษณะของปัญหา (Describe the Problem)
    อบรม สัมมนาD3: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Implement Containment Action)
    อบรม สัมมนาD4: การระบุรากสาเหตุ (Define Root Causes)
    อบรม สัมมนาD5: การกำหนดปฏิบัติการแก้ไข (Define Corrective Action)
    อบรม สัมมนาD6: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาถาวร (Implement Permanent Corrective Action)
    อบรม สัมมนาD7: วางมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ (Prevent Recurrence)
    อบรม สัมมนาD8: การยินดีกับความสำเร็จของคณะทำงาน (Congratulate the Team)
ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
    อบรม สัมมนาWork shop: “เราเป็นใคร” เพื่อให้ตระหนักรู้ในการทำงานเป็นทีมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
    อบรม สัมมนาWork shop: “ทำงานให้ไวและได้คุณภาพผ่านการทำงานเป็นทีม”
    อบรม สัมมนาWork shop: “การทำงานเป็นทีมเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพอย่างเป็นระบบ”

รูปแบบการฝึกอบรม
1. การบรรยาย 50 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการ ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้าอบรมมีความรู้กับการลดปัญหาในการทำงานภายในองค์กรมากขึ้น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม