หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม - หลักสูตร 1 วัน
(Analysis of small and medium-sized loans)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม (Analysis of small and medium-sized loans)

อ. สรวิศ พรรษา

(ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
  ปัจจุบันในธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่สำคัญและเป็นธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อนสภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ ให้มีการเติมโตก้าวหน้า และเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อขนาดกลาง และขนาดย่อม จึงถือเป็นเทคนิคเฉพาะสำหรับธุรกิจนี้ การวิเคราะห์งบการเงิน โดยใช้อัตราส่วนที่เหมาะสม จึงมีความจำเป็นต่อการวิเคราะห์สินเชื่อ ช่วยให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์สินเชื่อ หลักการปล่อยสินเชื่อ
เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการปล่อยสินเชื่อที่ผิดระเบียบและการทุจริต
นำไปประยุกต์ใช้ในงานสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้ข้อกฏหมายต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
พิธีการสินเชื่อ
      อบรม สัมมนา การตรวจสอบเกี่ยวกับตัวตนของผู้ขอสินเชื่อ
      อบรม สัมมนา การตรวจสอบเกี่ยวกับประวัติการชำระหนี้
      อบรม สัมมนา ตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้ามต่างๆ ในการขอสินเชื่อ
      อบรม สัมมนา ตรวจสอบเกี่ยวกับความมีอยู่จริงของเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
      อบรม สัมมนา ตรวจสอบเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของนิติกรรม
การปล่อยสินเชื่อที่ผิดระเบียนและการทุจริต
      อบรม สัมมนา การปล่อยสินเชื่อต้องพิจารณาตามหลักการปล่อยสินเชื่อ 3 P 5 C
      อบรม สัมมนา การปล่อยสินเชื่อที่ไม่ได้ยึดหลักการปล่อยสินเชื่อโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีโอกาส
ได้รับชำระหนี้คืน
      อบรม สัมมนา การปล่อยสินเชื่อที่ขัดต่อนโยบายขององค์กร
      อบรม สัมมนา การปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีกฏระเบียบรองรับ
      อบรม สัมมนา การปล่อยสินเชื่อที่ขัดต่อระเบียบอย่างชัดแจ้ง
      อบรม สัมมนา การไม่ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดและการรายงานเท็จ
      อบรม สัมมนา การปล่อยสินเชื่อให้กับนอมินีของผู้ขอสินเชื่อ
      อบรม สัมมนา การอนุมัติเกินวงเงินหรือปราศจากอำนาจ
      อบรม สัมมนา รับเงินจากผู้ขอสินเชื่อโดยทุจริต
หลักการพิจารณาสินเชื่อ 3 P’S
      อบรม สัมมนา วัตถุประสงค์ (purpose)
      อบรม สัมมนา การชำระคืน (payment)
      อบรม สัมมนา การป้องกันความเสี่ยง (protection)
การวิเคราะห์สินเชื่อโดยใช้หลัก 5 C’S
      อบรม สัมมนา พิจารณาลักษณะและคุณสมบัติของลูกหนี้ (Character)
      อบรม สัมมนา ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity)
      อบรม สัมมนา ทุนที่นำมาใช้ในกิจการ (Capital)
      อบรม สัมมนา หลักประกัน (Collateral)
      อบรม สัมมนา มุ่งพิจารณาที่วัตถุประสงค์ของการนำเงินกู้ไปใช้ (Conditions)

รูปแบบการอบรมสัมมนาในครั้งนี้
การสร้างการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
การผสมผสานกันระหว่าง Training Coaching
การสร้างการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Workshop Role Playing ต่างๆ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม