หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม - หลักสูตร 1 วัน

(Analysis of small and medium-sized loans)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / การวิเคราะห์สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
  ปัจจุบันในธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่สำคัญและเป็นธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อนสภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ ให้มีการเติมโตก้าวหน้า และเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อขนาดกลาง และขนาดย่อม จึงถือเป็นเทคนิคเฉพาะสำหรับธุรกิจนี้ การวิเคราะห์งบการเงิน โดยใช้อัตราส่วนที่เหมาะสม จึงมีความจำเป็นต่อการวิเคราะห์สินเชื่อ ช่วยให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์สินเชื่อ หลักการปล่อยสินเชื่อ
เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการปล่อยสินเชื่อที่ผิดระเบียบและการทุจริต
นำไปประยุกต์ใช้ในงานสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้ข้อกฏหมายต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
พิธีการสินเชื่อ
      อบรม สัมมนา การตรวจสอบเกี่ยวกับตัวตนของผู้ขอสินเชื่อ
      อบรม สัมมนา การตรวจสอบเกี่ยวกับประวัติการชำระหนี้
      อบรม สัมมนา ตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้ามต่างๆ ในการขอสินเชื่อ
      อบรม สัมมนา ตรวจสอบเกี่ยวกับความมีอยู่จริงของเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
      อบรม สัมมนา ตรวจสอบเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของนิติกรรม
การปล่อยสินเชื่อที่ผิดระเบียนและการทุจริต
      อบรม สัมมนา การปล่อยสินเชื่อต้องพิจารณาตามหลักการปล่อยสินเชื่อ 3 P 5 C
      อบรม สัมมนา การปล่อยสินเชื่อที่ไม่ได้ยึดหลักการปล่อยสินเชื่อโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีโอกาส
ได้รับชำระหนี้คืน
      อบรม สัมมนา การปล่อยสินเชื่อที่ขัดต่อนโยบายขององค์กร
      อบรม สัมมนา การปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีกฏระเบียบรองรับ
      อบรม สัมมนา การปล่อยสินเชื่อที่ขัดต่อระเบียบอย่างชัดแจ้ง
      อบรม สัมมนา การไม่ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดและการรายงานเท็จ
      อบรม สัมมนา การปล่อยสินเชื่อให้กับนอมินีของผู้ขอสินเชื่อ
      อบรม สัมมนา การอนุมัติเกินวงเงินหรือปราศจากอำนาจ
      อบรม สัมมนา รับเงินจากผู้ขอสินเชื่อโดยทุจริต
หลักการพิจารณาสินเชื่อ 3 P’S
      อบรม สัมมนา วัตถุประสงค์ (purpose)
      อบรม สัมมนา การชำระคืน (payment)
      อบรม สัมมนา การป้องกันความเสี่ยง (protection)
การวิเคราะห์สินเชื่อโดยใช้หลัก 5 C’S
      อบรม สัมมนา พิจารณาลักษณะและคุณสมบัติของลูกหนี้ (Character)
      อบรม สัมมนา ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity)
      อบรม สัมมนา ทุนที่นำมาใช้ในกิจการ (Capital)
      อบรม สัมมนา หลักประกัน (Collateral)
      อบรม สัมมนา มุ่งพิจารณาที่วัตถุประสงค์ของการนำเงินกู้ไปใช้ (Conditions)

รูปแบบการอบรมสัมมนาในครั้งนี้
การสร้างการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
การผสมผสานกันระหว่าง Training Coaching
การสร้างการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Workshop Role Playing ต่างๆ

    แชร์            แชร์  

อาจารย์ สรวิศ พรรษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การวิเคราะห์สินเชื่อสินเชื่อขนาดกลางสินเชื่อขนาดย่อม

แสดงความคิดเห็น