หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง - หลักสูตร 1 วัน

(Root Cause Analysis)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ก็คือ การแก้ปัญหา ซึ่งสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาอยู่ที่การแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีก ซึ่งจะต้องเข้าไปจัดการที่ต้นเหตุรากเหง้าของปัญหานั้น เพื่อให้การแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์เจาะลึกไปถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เรียกว่า Why-Why Analysis เป็นเทคนิคที่นิยมแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นให้ลงไปแก้ปัญหาที่พื้นที่หน้างานจริง สำรวจสภาพที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้สภาวะจริง มาผนวกรวมเข้ากับความรู้ และประสบการณ์ในงานนั้น ก็จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำจากสาเหตุเดิม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยเทคนิค Why-Why Analysis
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ตามหลัก 3 G 
      อบรม สัมมนา Genba - สถานที่จริง
      อบรม สัมมนา Genbutsu - สภาพของจริง 
      อบรม สัมมนา Genjitsu – สภาวะจริง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา และสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่หน้างานจริงได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง คือ อะไร ? 
2. ปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Genba, Genbutsu, Genjitsu) 
3. Why-Why Analysis คือ อะไร ? 
4. การทำความเข้าใจ และสะสางปัญหาให้ชัดเจน 
5. วิธีการมองปัญหาจากสภาพที่ควรจะเป็น 
6. วิธีการมองปัญหาจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี 
7. ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis 
8. การกำหนดมาตรการตอบโต้

แนวทางในการฝึกอบรม
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง
โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน และหัวหน้างานขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การวิเคราะห์การแก้ปัญหาหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น