หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง - หลักสูตร 2 วัน

(Root Cause Analysis)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ก็คือ การแก้ปัญหา ซึ่งสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาอยู่ที่การแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีก ซึ่งจะต้องเข้าไปจัดการที่ต้นเหตุรากเหง้าของปัญหานั้น เพื่อให้การแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์เจาะลึกไปถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น
   จุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือ การมองวิเคราะห์ภาพรวมของกระบวนการด้วยเทคนิค Swimming Laneเพื่อวิเคราะห์หากระบวนการขั้นตอนที่เป็นปัญหา หรือต้องการปรับปรุง จากนั้นจึงใช้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เรียกว่า Why-Why Analysis ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นให้ลงไปแก้ปัญหาที่พื้นที่หน้างานจริง สำรวจสภาพที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้สภาวะจริง มาผนวกรวมเข้ากับความรู้ และประสบการณ์ในงานนั้น ก็จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำจากสาเหตุเดิม โดยมีการกำหนดมาตรการจัดการกับปัญหาในส่วนของมาตรการการแก้ไขปัญหา (Corrective Action) และมาตรการป้องกันปัญหา (Preventive Action) โดยอาศัยหลักการ 8 Disciplines of Problem Solving

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดการวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการด้วยเทคนิค Swimming Lane
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยเทคนิค Why-Why Analysis
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ตามหลัก 3 G 
       Genba - สถานที่จริง
       Genbutsu - สภาพของจริง 
       Genjitsu – สภาวะจริง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา และสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่หน้างานจริงได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง คือ อะไร ?
2. การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการด้วยเทคนิค Swimming Lane
3. ปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Genba, Genbutsu, Genjitsu)
4. Why-Why Analysis คือ อะไร ?
5. การทำความเข้าใจ และสะสางปัญหาให้ชัดเจน
6. วิธีการมองปัญหาจากสภาพที่ควรจะเป็น
7. วิธีการมองปัญหาจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี
8. ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis
9. การกำหนดมาตรการตอบโต้ ตามหลักการ 8 Disciplines of Problem Solving

แนวทางการฝึกอบรม
 โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
 โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
 โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน และหัวหน้างานขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การวิเคราะห์การแก้ปัญหาหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น