หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

“มองปัญหาได้กระจ่าง ตัดสินใจได้ประโยชน์”

หลักการและเหตุผล
ปัญหามีเกิดขึ้นได้กับทุกองค์กร และเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ หลายปัจจัย ปัญหาแต่ละรูปแบบที่เกิดขึ้นสามารถส่งผลเสียต่อองค์กรและบุคลากรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากปล่อยปัญหานั้นให้ยืดต่อไปเรื่อยๆ การแยกแยะวิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งปัญาหาจึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานสามารถมองเห็น ถึงความชัดเจนว่าจะต้องเลือกวิธีการตัดสินใจเช่นไร จึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อทีมงานและต่อองค์กร 
การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอาจเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก หากพนักงานไม่ทราบถึงเหตุแห่งปัญหาที่ชัดเจนได้ ก็จะไม่สามารถสร้างช่องทางเลือกการตัดสินใจต่อปัญหานั้นๆที่ดีที่สุดได้เช่นกัน 
ดังนั้นพนักงานจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีกระบวนการที่ถูกต้อง และมีทักษะและกลยุทธ์ที่จำเป็นอื่นประกอบ เพื่อให้ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจนั้นๆออกมาดีที่สุด มีประโยชน์ที่สุด มีโอกาสมากที่สุด ให้กับทีมงานและองค์กร

“ปรับแนวคิดการวิเคราะห์แก้ปัญหา แล้วคุณจะพบว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์และสร้างสรรค์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ ในการปฎิบัติงานจริง 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเทคนิคในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ ให้เกิดประสิทธิผล 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาร่วมกันภายในทีม 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพทั้งทีมงานและตัวบุคคลในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ รวมถึงการวางแผนปฎิบัติอย่างมีขั้นตอน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เรียนรู้ถึงปัญหาที่ต้องมาพร้อมกับการตัดสินใจเสมอ 
เรียนรู้และเข้าใจถึงความหมายของการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
เข้าใจถึงความเป็นหนึ่งเดียว ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 
วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อปัญหา 
วิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและการแบ่งประเภทของปัญหา 
กระบวนการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ อย่างเป็นระบบสำหรับทีมงาน 
เทคนิคในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
เทคนิคในการหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
องค์ประกอบและปัจจัยต่อการตัดสินใจ 
วิเคราะห์การตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์ 
หลุมพลางของการตัดสินใจ 
การสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ ปัจจัย ผลกระทบ ผลลัพธ์ที่ได้ 
การวางแผนปฎิบัติหลัก แผนปฎิบัติสำรอง 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ 
          ให้โจทย์การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
          วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการตัดสินใจ
          นำเสนอถึงการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
          ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้บริหาร 
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม