หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Problem Solving and Decision Making)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นยำ รอบคอบ เป็นทักษะที่สำคัญของชีวิตมนุษย์ทุกคน ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน การเข้าใจปัญหาอย่างรอบด้าน วิเคราะห์ได้แม่นยำ มองเห็นทางเลือกอย่างรอบด้าน ย่อมช่วยป้องกันและแก้ปัญหาอย่างได้ผล คนที่มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีจะฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ ปัญหาซับซ้อนมากหรือน้อย โจทย์ที่ง่ายหรือท้าทาย ผู้ที่มีความชำนาญในการแก้ปัญหาเป็นอย่างดีจะทำให้ชีวิตตนเองและองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ
 แต่ปรากฎว่า หลายองค์กรมักตกอยู่ในสภาพการวิ่งไล่แก้ปัญหาที่วนเวียนไม่จบสิ้น แม้ได้ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากไปเพื่อแก้ไขปัญหาหนึ่ง แต่กลับไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการ ซ้ำร้าย ในหลายกรณี ปัญหากลับลุกลามขยายตัวจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้น ซับซ้อนขึ้น และแก้ไขยากขึ้น ยิ่งพยายามแก้ไขต่อไป ก็ยิ่งทำให้ปัญหาขยายวงออกไป ต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้น จนอยู่ในวัฎจักรของปัญหาที่แก้ไม่จบสิ้น
 หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยหลักการพื้นฐานว่า “การแก้ปัญหาเป็นทักษะที่ฝึกฝนได้” หากเรารู้วิธีการและเลือกใช้เครื่องมือ (tools) ที่เหมาะสม โดยได้ผสมผสานหลักการ เทคนิค และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในหน่วยงานระหว่างประเทศและธุรกิจชั้นนำของโลก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยำ ตรงจุด เป็นระบบ ครบจงจร และยั่งยืน

ผู้เรียนจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้?
 เรียนรู้ทักษะการคิดที่มีคุณภาพ ช่วยให้เกิดมุมมองรอบด้านในการปัญหา
 สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาหรือสิ่งที่จะทำ ได้ตรงตามเป้าหมาย
 ใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญเพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นตรรกะ (logical)
 รู้แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่จะเปิดสู่ทางเลือกใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา
 รู้แนวทางการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล รวมทั้งเครื่องมือ และเทคนิคที่ช่วยในการตัดสินใจ
 สามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานของตนเอง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน ฯลฯ

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?
Module 1 ต้องเริ่มคิดอย่างไร ถึงจะแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหามีขั้นตอนอย่างไร?
      อบรม สัมมนา อาการของโรคไม่ได้บอกสาเหตุ... แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือสาเหตุ
      อบรม สัมมนา ทำอย่างไรที่จะกำหนด “โจทย์” ได้แม่นยำ?
      อบรม สัมมนา การตั้งคำถามแบบสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาทำอย่างไร?
      อบรม สัมมนา ข้อคิดและตัวอย่างการตั้งคำถามที่ถูก
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างการตัดสินใจที่ผิดพลาดทางธุรกิจ เพราะการตั้งคำถามผิด
      อบรม สัมมนา คำถามที่จะกระตุ้นให้คิดนอกกรอบ
      อบรม สัมมนา Workshop 1: อะไรเป็นอุปสรรคในการคิดแก้ไขปัญหาของเรา? เราจะข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างไร?
      อบรม สัมมนา Workshop 2: กิจกรรม “ถ้าเจอแบบนี้ จะเริ่มอย่างไร?” กรณีศึกษาเพื่อฝึกการกำหนดปัญหา
Module 2 แนวทาง เทคนิค และเครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหา
      อบรม สัมมนา ข้อมูลกับการตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ 3 แบบ: descriptive, predictive, and prescriptive analytics
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ด้วยหลักฐานจริง กับการประเมินด้วยหลักวิชา
      อบรม สัมมนา การเชื่อมโยงเหตุและผล (causal linking)
      อบรม สัมมนา เครื่องมือการคิดเพื่อวิเคราะห์ปัญหา เช่น
          - 5W1H
          - Why-Why analysis
          - Work flow analysis
          - 7 QC tools ได้แก่ Check sheets, Pareto diagrams, Graph, Cause & Effect diagrams หรือ Fishbone diagrams, Scatter diagrams, Control charts, Histogram
          - New 7 QC tools ได้แก่ Affinity diagrams, Relations diagrams, Tree diagrams, Matrix diagrams, Arrow diagrams, Process decision program charts, Matrix data analysis o Kawakita Jiro Technique
      อบรม สัมมนา Workshop 3 : กิจกรรมฝึกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
Module 3 การตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา ปัจจัยแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินใจของเราอย่างไร?
      อบรม สัมมนา สาเหตุของการไม่กล้าตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา ทำไมคนจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่รู้ว่าไม่ดี?
      อบรม สัมมนา กับดักของการตัดสินใจ (decision traps)
      อบรม สัมมนา เทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา Workshop 4: โจทย์กรณีศึกษา: คุณจะเลือกทางใด?

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร ?
 ผู้จัดการ หัวหน้างาน หัวหน้าทีม ที่เกี่ยวข้องกับงานการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในองค์กร
 ผู้รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร
 พนักงานระดับต่าง ๆ ในองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา

แนวทางในการดำเนินการฝึกอบรม
เป็นแนวทางผสมผสานในการอบรม (Integrated Training) โดยประกอบด้วย
1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning) จะแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึกการทำงานเป็นทีม การรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน
2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม เช่น
      อบรม สัมมนา การแนะนำตัวเอง จุดประสงค์ และความคาดหวังจากการอบรม
      อบรม สัมมนา การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
      อบรม สัมมนา การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้
      อบรม สัมมนา กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
      อบรม สัมมนา นำสิ่งที่เรียนไปทดลองใช้
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
      อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
4. การประเมินผลการอบรมจะใช้หลายรูปแบบวิธี เช่น ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ ผ่านแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม ผ่านงานเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมในหัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของผู้เรียน
5. รูปแบบของการฝึกอบรมมีหลากหลายที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม อาทิ การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุ่มปฏิบัติการ (workshop) กรณีศึกษา (case study) การนำเสนอผลงาน (presentation) เกมทางการบริหาร (Management games)แสดงบทบาทสมมติ (Role playing) หรือแบบประเมินตนเอง (self-assessment test) เช่น personality test, leadership styles, thinking styles เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
6. วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ
7. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานทางธุรกิจของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม