หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D - หลักสูตร 1 วัน
(Analytical & Problem Solving by 8D)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
          การจัดการและแกไขปัญหาในงานนั้นมีความจำเป็นเพราะต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาให้กลับมาเกิดซ้ำอีก การแก้ไขปัญหาโดยการปฏิบัติการเพื่อแก้ไข (Corrective Action) เพื่อความอยู่รอดและเติบโตขององค์กร การแก้ไขปัญหาปัญหา โดยการปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action) ตามหลักของ 8D อาจรวมถึงการใช้เครื่องมืออื่นที่สามารถช่วยการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความสามารถกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการบ่งชี้ปัญหาและสร้างแนวทางการตัดสินใจในการแก้ไขด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในสภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหา และนำปัญหาไปผ่านกระบวนการคิดในเชิงบวก เพื่อจัดการกับปัญหาและลดความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นในการทำงานร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการทำงา
3. เพื่อนำเครื่องมือต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการจัดการลดความขัดแย้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Concept การในแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ
ประเภทจองปัญหาและแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา
การใช้เครื่องมือต่างๆในการปรับปรุงกระบนการทำงาน 5ส, Kaizen, Karakuri Kaizen, 3 MU, ECRS, 5W1H พาเรโต, แผนภาพก้างปลา, Why-why Analysis
กระบวนการแก้ปัญหา 8D เป็นต้น ขั้นตอนการวิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหา 8D
          1. D1 การจัดตั้งทีมงาน (Use team approach)
          2. D2 การอธิบายปัญหา (Describe the problem)
          3. D3 การแก้ไขเบื้องต้น (Containment)
          4. D4 การระบุสาเหตุรากเหง้า (Define root cause)
          5. D5 การกำหนดปฏิบัติการแก้ไข (Define corrective action)
          6. D6 การปฏิบัติการแก้ไขถาวร (Implement permanent corrective actions)
          7. D7 การป้องกันการเกิดซ้ำ (Prevent recurrence)
          8. D8 การรับทราบผลสำเร็จของทีม (Congratulate the team)
การสรุปผลกระบวนการ 8D และ Workshop
การปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของแนวคิดของระบบ 8D
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการการเบื้องต้นและละขั้นตอนของระบบ 8D เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำงานผลผลิตและพัฒนาองค์กร พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานได้เป็นอย่างดี


รูปแบบการเรียนรู้
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม