หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
(Problem Solving and Analysis in Workplace)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาหน้างาน (Problem Solving and Analysis in Workplace)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ในสภาวะการทำงานทั่วไปพนักงานย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น แม้ว่าจะได้มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่ก็ยังเกิดขึ้นได้อีก โดยอาจจะมาจากปัจจัยภายในเองเช่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวคน (จำนวนคนไม่พอ คนขาดทักษะ คนขาดประสบการณ์ วินัยของคน) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร/เครื่องมือ(สภาพชำรุด ใช้งานผิดประเภท ใช้งานมานาน ขาดการบำรุงรักษา) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ การบริหารจัดการ หรือเกี่ยวกับงบประมาณเป็นต้น ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยทรัพยากร (6M) ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในมักจะอยู่ใน 6 ปัจจัยดังกล่าว (M:Man M:Material M:Machine M:Method M:Moral และ M:Money) จะช่วยให้วิเคราะห์และระบุถึงสาเหตุรากเหง้าของปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น 
กระบวนการคิดอย่างเป็นรูปแบบ (Logic) ก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน ทักษะการคิดสำคัญที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหา ได้แก่ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดแบบองค์รวม (เชิงระบบ) การคิดเชิงกลยุทธ์ และการคิดแลตัดสินใจแก้ปัญหา เป็นกระบวนการคิดอย่างครบถ้วนที่พนักงานทุกระดับจำเป็นต้องเข้าใจในหลักการ และทำการฝึกฝนรวมถึงฝึก นำไปใช้อย่างเป็นประจำเพื่อให้เกิดความเคยชินในการคิดและการทำงานอย่างเป็น Logic 
ปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานย่อมเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง และรวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับตัวงาน แผนงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงควรใช้ทั้งความเข้าใจในองค์ประกอบของงาน รวมถึงทักาะการคิดต่างๆลงไปแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นได้อีก ซึ่งเครื่องมือที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการแก้ไขปัญหามีอยู่หลากหลาย แต่เครื่องมือที่เหมาะสมและง่ายต่อการนำมาใช้งานสำหรับพนักงานทุกระดับ ไม่เฉพาะแต่ผู้จัดการหรือผู้บริหารรวมถึงมีประสิทธิภาพมากเช่น การวิเคราะห์สาเหตุโดยใช้ผังก้างปลา (Cause Effect Diagram) หรือการวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis และหลักการของพาเรโต 80:20 ก็สามารถใช้ได้ง่ายและทรงประสิทธิภาพเช่นกัน เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้มองเห็นภพของปัญหาได้ชัดเจนขึ้น จากนั้นจึงใช้เครื่องมือที่ช่วยจัดการปัญหาด้วยแผนที่กลยุทธ์ ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนทั้งผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ รวมถึงการใช้ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการแก้ไขปัญหา ท้ายที่สุดการเดินกระบวนการอย่างถูกต้องและเป็นรูปแบบนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาได้แล้ว ยังจะช่วยให้พนักงานเกิดการพัฒนาด้วยเช่นกัน 
ปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นในการทำงานทำให้เกิดความสูญเสียซึ่งส่งผลกระทบกับผลผลิต ต้นทุน รวมทั้งอาจกระทบกับการดำเนินงานในส่วนอื่นๆ ซึ่งความสูญเสียบางประการเป็นสิ่งที่เราอาจป้องกันได้ ถ้าเข้าใจกระบวนการ และวิเคราะห์ได้ถึงที่แหล่งที่มารวมทั้งกระบวนการที่ทำให้เกิดความสูญเสียนั้นๆ หลักการ ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste) จะช่วยให้เราเข้าใจและมองได้เห็นถึงความเสี่ยงต่างๆ หในกระบวนการทำงานที่มีโอกาสทำให้เกิดความสูญเสียตามมา ซึ่งจะช่วยให้เราป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขได้ 
เครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 (7 QC Tools) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราหาสาเหตุของปัญหา รู้ถึงแหล่งที่มา และช่วยให้เราหาแนวทางป้องกันหรือแก้ไข เพื่อปรับปรุงคุณภาพของงานหรือผลผลิต รวมทั้งสามารถใช้เป็นองค์ความรู้สำหรับการเรียนรู้ในองค์กรนั้นๆต่อไป

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ 
พัฒนาทักษะต่างๆที่สำคัญที่ใช้ในการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เพื่อจัดการกับปัญหา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กับทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นและเข้าใจสภาพปัญหาหรืออุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และปรับมุมมองใหม่ต่ออุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้พร้อมรับมือได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมองเห็นถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานจากหลักการ 7 Waste ได้ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ 7 QC Tools และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและวงจรปัญหา
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับคำว่าปัญหา
       เข้าใจวัฏจักรของการทำงาน (Workflow) และวงจรของปัญหา 
       ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรค 
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา 
       เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       นิยามของความคิดประเภทต่างๆ
       ความเชื่อมโยงของProblem Solving กับการคิดแต่ละประเภท Systematic Thinking-Strategic Thinking-Analytic Thinking 
       Workshop : หลุมพรางทางความคิดและเทคนิคในการเอาชะหลุมพราง 
 PART 2 : ครบถ้วนกระบวนการคิด
       นิยามของการคิดเชิงระบบ
       ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ”ระบบ” และองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดเป็นระบบ
       รูปแบบและหลักการคิดเชิงระบบ 
       แนวความคิดเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของปัญหา
       หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา Root Cause Analysis 
       พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วย 5 Whys และ Fish Bone Diagram 
       Workshop: สร้างกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์กับปัญหาในการทำงานจริงของท่าน 
 PART 3 : เข้าใจแนวคิดและหลักการของ7 Waste & 7 QC Tools
       เข้าใจนิยามและการเชื่อมโยงความสูญเสียทั้ง 7 ประการกับการทำงานในชีวิตประจำวัน 
       แนวคิดและเทคนิคเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียทั้ง 7 ประการ
       ทำความเข้าใจเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 QC Tools และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ 

 PART 4 : สร้างกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์และเครื่องมือจัดการปัญหา
       ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์ 
       กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดการปัญหา
       เพิ่มทักษะการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์และการสร้างทางเลือก 
       Workshop: สร้างกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานจริง 

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ระดับผู้จัดการ 
Line Leader 
หัวหน้างานทุกระดับ 
พนักงานทั่วไป

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม