หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วย OEE - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การวิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วย OEE

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  ในอุตสาหกรรมการผลิตที่ในกระบวนการผลิตประกอบไปด้วยเครื่องจักรจำนวนมาก ความสำคัญของประสิทธิภาพของเครื่องจักรจึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อกำลังการผลิต และคุณภาพของผลิต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำการวิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยแนวคิด Overall Equipment Effectiveness (OEE) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรที่เป็นคอขวด (Bottleneck) ในกระบวนการผลิต แนวคิด Overall Equipment Effectiveness จะมุ่งเน้นเข้าไปจัดการใน 3 ส่วน คือ
   1. Availability – ใช้เวลาในการผลิตอย่างเต็มที่
   2. Performance – ใช้ศักยภาพของเครื่องจักรอย่างเต็มที่
   3. Quality – ลดของเสียในกระบวนการผลิต
   โดยทำการวิเคราะห์ในความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 8 ประการ และทำการปรับปรุงด้วยแนวคิดการปรับปรุงงานเฉพาะเรื่อง (Focused Improvement)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด Overall Equipment Effectiveness (OEE)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหากระบวนการผลิตที่เป็นคอขวด (Bottleneck Process)
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิด OEE ไปใช้วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 8 ประการ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และประยุกต์ใช้การปรับปรุงงานเฉพาะเรื่อง (Focused Improvement) 

กรอบความคิดของหลักสูตร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจตัวเองในเรื่องความสำคัญของการวิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 
หลุมพรางทางความคิด 
การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
แนวคิด Overall Equipment Effectiveness (OEE) 
กระบวนการผลิตที่เป็นคอขวด (Bottleneck Process) 
ความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 8 ประการ 
การปรับปรุงงานเฉพาะเรื่อง (Focused Improvement)

วิธีการฝึกอบรม
 โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
 โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
พนักงาน และหัวหน้างานขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : กระบวนการผลิตการวิเคราะห์หัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น