หลักสูตรฝึกอบรม การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางการเงิน - หลักสูตร 1 วัน
(Financial Feasibility Study)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางการเงิน (Financial Feasibility Study)

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

(ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต.)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร อันนำมาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือลดความสูญเสีย จำเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในโครงการลงทุน เพื่อให้การลงทุนไปนั้น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำเอาโครงการที่จะไปลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดความสูญเสีย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ในโครงการลงทุนต่าง ๆ ในองค์กร ว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจถึงแนวคิดการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในโครงการลงทุนของโครงการ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวคิด Financial Feasibility Study ไปประยุกต์ใช้กับโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความหมาย ความสำคัญของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการลงทุน
การคำนวหา Return on Investment (ROI)
การวิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน
      แนวคิดการวิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน
      แนวทางการหาข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การวิเคราะห์
      ขั้นตอนการวิเคราะห์
      เกณฑ์การตัดสินใจลงทุนโครงการการการเงินโดยการใช้
           - Net Present Value (NPV)
           - Profitability Index (PI)
           - Internal Rate of Return (IRR)
           - Payback Period (PB)
ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
หมายเหตุ ให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคอมพิวเตอร์ Notebook เข้ามารับการอบรม อย่างน้อยกลุ่มละ 1 เครื่อง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 การบรรยาย: ทฤษฎี ประสบการณ์ กรณีศึกษา 50%
Work Shop: กิจกรรมกลุ่ม 50%

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม